Twin Seoul giai ?o?n giai ?o?n th? ba nh? l? m?t "cu?c kh?ng ho?ng" l?

t?m linh ch?nh h?ng t?i [3500 yen th?m ??nh mi?n ph?] ?? c? ???c c?ch h?p

 

 

??i Seoul, linh h?n s? ???c b??c tr?n b?y giai ?o?n nh? vi?c ?i?u ch?nh cu?i c?ng ?? tr? th?nh m?t. N? ??ng m?t cu?c g?p g? g?y s?c trong giai ?o?n ??u ti?n, nh?ng s? ???c tr?i nghi?m m?t s? th?c t?nh t?m linh, v? tr? th?nh giai ?o?n th? hai b? b?t trong nh?ng kinh nghi?m v? ki?n ??th?c thu ???c trong ng?y m?t ng?y-to-?? ???c chi ti?u trong m?i kh?c, ??i th? b?i c?i t?i thu ???c b?ng c?ch imprinting ho?c t?i ngh? lo l?ng hay nghi ng?.

 

v? giai ?o?n ti?p theo l? giai ?o?n th? ba. ? giai ?o?n n?y, n? lo?i b? b?n ng? ?? ???c ph?t tri?n ??n nay, cho d? b?n c? th? h?nh ??ng ?? r?i kh?i linh h?n h?t l?n nhau l? ch?a kh?a. Tuy nhi?n, ??i v?i nh?ng ng??i ?? cay ??ng b?i kinh nghi?m t?nh y?u trong qu? kh?, t? b? b?n ng? tr?ng t? kinh nghi?m l? r?t ??ng s?, s? c? th?m ch? kh? kh?n h?n.

 

Do ??, n? s? l? m?t n?i ?au kh?ng th? ho?n to?n lo?i b? b?n ng? v?i nhau. ??y c?ng l? m?t th? nghi?m ?? ???c ?p ??t ?? linh h?n tr? th?nh m?t v? tinh th?n ho?n to?n t?nh t?o, th?c s? ??i Seoul ph?i v??t qua th? th?ch n?y l? ch?ng ta kh?ng th? tr? th?nh m?t.

 

? giai ?o?n n?y ???c ?i k?m v?i m?t n?i ?au l?n, nh?ng l?m th? n?o m?t trong hai s? ?i chi?n ??u v?i c?c ?i?m ng?. B? b?t trong c?c kh?i ni?m v? t?nh y?u c?a

 

c? ?i?u ki?n, trong

 

giai ?o?n th? ba c?a v? va ch?m l? d?y v? t?nh y?u c?a

 

? qua c? ?i?u ki?n x?y ra v?i linh h?n song sinh, b?i kinh nghi?m t?nh y?u trong qu? kh? c?a ri?ng m?nh, ???c tr?i qua trong giai ?o?n th? hai lo l?ng v?, sau khi b? nghi ng? cho b?n kia, s? t? ch?i b?n kia kh?ng th? ch?u ???c s? ?au kh?. Cho ??n nay c?a t?nh y?u kh?ng ph?i l? t?nh y?u c?a t?m h?n ??i, ?? l? nh?ng ng??i tr?n ?p d?ng m?t s? ?i?u ki?n v?i nhau, nh?ng d?n ??n r?ng s? t? ch?i cho b?n kia b?ng c?ch kh?ng bi?n minh cho t?nh tr?ng n?y.

 

Tuy nhi?n, thay v? t?nh y?u c? ?i?u ki?n tr??c ?? trong giai ?o?n th? ba, n? b??c th?ng b?o ?? y?u ??i t?c v? ?i?u ki?n. Do ??, kinh nghi?m nh? th? n?o trong qu? kh?, c?c kh?i ni?m v? t?nh y?u c?a c? ?i?u ki?n d?ng m?t l?n Ho?c Terra l? quan tr?ng. kh?i ni?m
ph?t tri?n trong

 

qua kinh nghi?m t?nh y?u
? lo l?ng v? qu? b?t k?p nghi ng? va ch?m v?i b?n kia, n? kh?ng th? d? d?ng b? lo?i b?. S? lo l?ng v? nghi ng? r?ng xu?t ph?t t? kh?i ni?m n?y, trong giai ?o?n th? ba s? tr? n?n l?n h?n v? l?n h?n. Sau ??, kh?ng c?n duy tr? s? ?n ??nh c?a c?m x?c, n? s? c?n ??i t?c v? nhi?u l?n va ch?m.

 

m?c d? nh? v?y l? m?t t?nh tr?ng ?au ??n, v?n hai ng??i h?t l?n nhau m?nh m? s? ti?p t?c h?n h?. N?i c?ch kh?c, ?? ??p ?ng trong khi gi? m?t ?au kh? tuy?t v?i m? xu?t ph?t t? s? lo l?ng v? nghi ng?, n? kh?ng tho?t kh?i s? ?au kh?.

 

linh h?n ??i qua giai ?o?n n?y trong
giai ?o?n th? ba ?? t?ch c?c giai ?o?n, s? ???c ?p d?ng c?n ??i n?n. N?u kh?ng lo?i tr? b?n ng? c?a cho ??n b?y gi?, c? c?ng s? ???c ph?t tri?n m?u thu?n v?i c?c linh h?n sinh ??i ?? chi?n ??u l?n. Ti?p theo c?a giai ?o?n n?y, t?ch giai ?o?n ?ang ch?.

 

Tuy nhi?n, hai b?n t?ng c??ng l?n nhau sau m?t s? t?ch bi?t, n?u b?n bi?t th?c t? l? c? c?ng ???c y?u c?u ph?i v?t b? b?n ng?, ch?ng ta c? th? v? ph?a cu?i s?n kh?u. L?m th? n?o n? c? th? ch?u ???c giai ?o?n n?y s? l? quan tr?ng.
Trong s?n, n? s? ???c ?p d?ng c?n ??i n?n. N?u kh?ng lo?i tr? b?n ng? c?a cho ??n b?y gi?, c? c?ng s? ???c ph?t tri?n m?u thu?n v?i c?c linh h?n sinh ??i ?? chi?n ??u l?n. Ti?p theo c?a giai ?o?n n?y, t?ch giai ?o?n ?ang ch?.

 

Tuy nhi?n, hai b?n t?ng c??ng l?n nhau sau m?t s? t?ch bi?t, n?u b?n bi?t th?c t? l? c? c?ng ???c y?u c?u ph?i v?t b? b?n ng?, ch?ng ta c? th? v? ph?a cu?i s?n kh?u. L?m th? n?o n? c? th? ch?u ???c giai ?o?n n?y s? l? quan tr?ng.
Trong s?n, n? s? ???c ?p d?ng c?n ??i n?n. N?u kh?ng lo?i tr? b?n ng? c?a cho ??n b?y gi?, c? c?ng s? ???c ph?t tri?n m?u thu?n v?i c?c linh h?n sinh ??i ?? chi?n ??u l?n. Ti?p theo c?a giai ?o?n n?y, t?ch giai ?o?n ?ang ch?.

 

Tuy nhi?n, hai b?n t?ng c??ng l?n nhau sau m?t s? t?ch bi?t, n?u b?n bi?t th?c t? l? c? c?ng ???c y?u c?u ph?i v?t b? b?n ng?, ch?ng ta c? th? v? ph?a cu?i s?n kh?u. L?m th? n?o n? c? th? ch?u ???c giai ?o?n n?y s? l? quan tr?ng.