Nh?ng g? t?i l?m N?u b?n ??p ?ng linh h?n sinh ??i c?a ch?ng t?i?

Twin Soul l? m?t ch?nh h?ng [3500 yen mi?n ph? th?m ??nh] ??n t?m linh c?a ?? c? ???c c?ch

 

 

??i t?c c?a m?nh kh?ng nh?t thi?t ph?i s?ng lu?n trong k? nguy?n gi?ng nhau v? c?ng m?t qu?c gia. N? th??ng l?p ?i l?p l?i vi?c th?ng qua b?i ri?ng s?ng. Th?m ch? n?u ch?ng t?i c? th? ??p ?ng ???c c?c linh h?n sinh ??i trong th? gi?i n?y ?? l? ???c g?n g?i v?i m?t ph?p l?, v? c?ng l? m?t minh ch?ng cho linh h?n c?a nhau ?? ph?t tri?n ??n m?t giai ?o?n cao h?n th?ng qua c?c th? th?ch.

 

Do ??, t?i g?p nh?ng ng??i d??ng nh? linh h?n sinh ??i, H?y ni?m vui thu?n tu? m? n? ?? c? th? g?p g? ??i t?c c?a m?nh. Khi t?i g?p kh?ng ch? c?a ri?ng m?nh, b?n s? c? h?nh ph?c khi ???c ?o?n t? ??i th?. C?m gi?c ?? th?t b?y t?, b?i ??i b?n c?ng nh?n ra r?ng ?? l? m?t t?m h?n ??i v?i nhau, linh h?n ?? ?i lang thang gi?a l?i n?i d?i d?i h?n nhi?u trong v?ng d? d?ng s? ti?n v? ph?a h?nh ph?c ?? tr? th?nh m?t.

 

??i Seoul nh? khi c? hai
? m?t ho?c b?n ?? k?t h?n l? c?u chuy?n chung

 

??i Seoul cu?c g?p g? c?a ng??i ?? k?t h?n ???c, ng??i ta n?i r?ng khi linh h?n ?? ph?t tri?n ?? v??t qua m?t s? th?ch th?c b?n. V? l? do n?y, n? th??ng l? m?t cu?c g?p g? th?i gian l? khi b?n ??n m?t m?c ?? nh?t ??nh cu?c s?ng. Khi t?i g?p l? m?t c?u chuy?n ph? bi?n c?ng l? m?t th?c t? r?ng m?t ho?c c? hai ?? k?t h?n.

 

? chuy?n

 

??i th? ho?c khu?n m?t c?a m?nh m?t c?ch c?n th?n v? tr??c khi ch?y trong m?i quan h?, v? ngay c? trong tr??ng h?p ???c ??i t?c mua t?i m?t trong hai, b?n s? kh?ng th? ng?n ch?n linh h?n ??i thu h?t l?n nhau. Tuy nhi?n, b?n n?n tr?nh kh?i b? b?t trong v? vi?c, b? qua c?c ??i t?c t?i b?n ?ang c?. Tr??c h?t, ??i di?n t? ph?a tr??c ??n s? ph?n c?a ri?ng m?nh, ch?ng ta n?n ti?p t?c ch?m r?i v? c?n th?n gi?i quy?t trong hai ng??i. ??y c?ng ???c coi l? m?t th? th?ch ??i v?i c?c linh h?n sinh ??i, ch?ng ta h?y v??t qua ?? t?m ra c?ch t?t nh?t.

 

? ph?n ??p ?ng

 

linh h?n sinh ??i m? b?n kh?ng b? ch?y v? ?? b?o v? s? ?? g?n nh? l? m?t ?i?u k? di?u, t?i g?p T? th?c t? l? c?m th?y m?t t?c ??ng m?nh m? v?o th?i ?i?m ??, ?? c?ng l? m?t tr??ng h?p m? k?t qu? trong runaway ??n m?nh l?nh c?a tr?i tim t?i, t?i c?m th?y r?ng ?? l? s? ph?n. Nh?ng n? kh?ng ch? l? ??nh m?nh t? nh? l? m?t l? ch?n. B?i v? n? l? s? ph?n, t?i ?ang c? g?ng ?? Omoikomo r?ng ch?ng ta n?n hai ng??i b? t?n th??ng m?i tr??ng xung quanh ??n v?i nhau.

 

nh? m? t? ? tr?n, t?nh h?nh kh?ng ???c g?n th?m ch? mu?n b? tr?i bu?c l? m?t th? nghi?m cho hai ng??i. V??t qua th? th?ch n?y, c?ng ?? ph?t tri?n cao h?n linh h?n c?a nhau, ch? ch?p nh?n ??ng t?nh h?nh ch? kh?ng ph?i l? runaway, ?? l? m?t quan tr?ng ?? t? ch?c.

 

theo c?ch n?y
kh?ng ch? y?u v? h?n nh?n v?i linh h?n sinh ??i l? m?c ti?u, kh?ng nh?t thi?t ph?i ? trong t?nh tr?ng ???c k?t n?i b?ng c?ch cho ph?p ?i ngay c? khi t?i g?p linh h?n sinh ??i. T?t nhi?n, ?? l? t? nhi?n ?? di?n t? ? ph?a tr??c c?a ni?m vui cho nh?ng g? ?? ??p ?ng, n?u kh?ng ???c trang b? t?t m?i tr??ng v? n?u hai ng??i ?ang b? r?ng bu?c, ?i?u quan tr?ng l? ch?c ch?n ph?i ??i m?t v?i t?nh h?nh.

 

B?n c?nh ??, ch? y?u m?i quan h? hay cu?c h?n nh?n nh? m?t c?ch ?? ?i linh h?n sinh ??i kh?ng ph?i l? m?t m?c ti?u. N? c?ng s? l? m?t trong nh?ng h?nh th?c s? t?ng d?n kh?c nh? nh?ng ng??i b?n t?t nh?t c?a m?t ??i ng??i.
N?u kh?ng, ?i?u quan tr?ng l? ch?c ch?n ph?i ??i m?t v?i t?nh h?nh.

 

B?n c?nh ??, ch? y?u m?i quan h? hay cu?c h?n nh?n nh? m?t c?ch ?? ?i linh h?n sinh ??i kh?ng ph?i l? m?t m?c ti?u. N? c?ng s? l? m?t trong nh?ng h?nh th?c s? t?ng d?n kh?c nh? nh?ng ng??i b?n t?t nh?t c?a m?t ??i ng??i.
N?u kh?ng, ?i?u quan tr?ng l? ch?c ch?n ph?i ??i m?t v?i t?nh h?nh.

 

B?n c?nh ??, ch? y?u m?i quan h? hay cu?c h?n nh?n nh? m?t c?ch ?? ?i linh h?n sinh ??i kh?ng ph?i l? m?t m?c ti?u. N? c?ng s? l? m?t trong nh?ng h?nh th?c s? t?ng d?n kh?c nh? nh?ng ng??i b?n t?t nh?t c?a m?t ??i ng??i.