Twin kh?ng th? k?t h?n t?i Seoul, c?ng ph?i ?i b? m?t cu?c s?ng ri?ng bi?t

M?i quan h? gi?a linh h?n sinh ??i l? s? ph?n th?c s? c?a b?n kia ?? thu h?t ph??ng ph?p

 

 

?? c? ???c [3500 yen th?m ??nh mi?n ph?] ??n t?m linh kh?ng nh?t thi?t ch? nh?t thi?t ph?i g?n trong th? gi?i n?y.

 

t?t nhi?n, v? n? l?m cho tinh th?n ?? ??p ?ng k? di?u trong th? gi?i n?y, ???c ?o?n t? cu?i c?ng vi?ng th?m b?i m?t s? t?ch bi?t t?m th?i, n? c?ng l? th??ng d?n ??n h?n nh?n. Tuy nhi?n n? kh?ng ph?i l? m?t trong ?? l? x?c ??nh, ?? t?ng ri?ng c?a h? v?i nhau, l? nh?ng g? tham quan h?i ng? t?i th?i ?i?m c?a s? ph?t tri?n c?a t?m h?n.

 

Tuy nhi?n, hai ng??i n?y kh?ng ?? ?? ?o?n t? th?ng qua vi?c t?ch, n? c?ng s? tr?nh b?y c?c tr??ng h?p ?i m?t cu?c s?ng kh?c nhau. ??y l?, ??i th? kh?ng c? ngh?a l? kh?ng ph?i l? m?t linh h?n song sinh, nh?ng ch?ng ta n?n suy ngh? v? ch?a ??p ?ng ???c c?c y?u t? c?a tr?t t? ph?i ???c k?t n?i trong th? gi?i n?y. B?n c?nh ??, ?? linh h?n sinh ??i th?c s? l? m?t, ph?i v??t qua th? th?ch ??ng k?. N?u b?n kh?ng th? x?a n?, n? ??t ??n s? t?ch bi?t c?n nguy?n v?n m? kh?ng Soitogeru m?t cu?c s?ng trong h?n nh?n. Trong

 

??i Seoul

 

??i Seoul kh?ng ph?i l? t?t nh?t ?? ???c g?n t?i sao
? 2 ng??i kh?ng b? r?ng bu?c kh?ng th?, m? c?ng ???c g?n nh? t?i ?? g?p nhau ?? t?ng c??ng tr??ng h?p linh h?n, 2 ng??i ???c g?n s? ???c xem x?t ?? ???c th?c hi?n nh? quy?t ??nh c?a ??c Ch?a Tr?i v? kh?ng ph?i l? t?t nh?t. Kh?ng mong ??i ?? c?i thi?n l?n nhau b?ng c?ch tr? l?i v?i nhau, n?u b?n kh?ng th? ?i v? ph?a h?nh ph?c th?t s?, s? ph?n n? s? x? t?m h?n ??i.

 

? trong ?? tr? th?nh v? l?

 

??i Seoul v? m?t trong ?? qu? t?m ki?m b?n kia, lo?i b? nh?ng suy ngh? t? l?m trung t?m v? kh?i ni?m qua nhi?u giai ?o?n, n? s? c?n ph?i cung c?p cho t?nh y?u v? ?i?u ki?n. V? v?y, b?n c? th? d?a v?o ph?a b?n kia ngay c? khi nhi?u nhau thu h?t nhau m?nh m?, ch?ng h?n nh? hay hy v?ng khi ho?n th?nh n?i ?? l? kh?ng ?? c?a ri?ng m?nh, hai ng??i v? ?ang t?m ki?m m?t ??i t?c ?? s? ?ch k? s? b? bu?c ph?i ?i theo m?t c?ch kh?c . Ph?n m? t?i kh?ng mu?n nh?n th?y

 

? K? t?

 

??i Seoul ?? t?ch ra ban ??u m?t trong nh?ng linh h?n sa l?y nh?n v?o, n? n?i ?? l? s? hi?n di?n, ch?ng h?n nh? c? ph?n ?nh trong nhau c?a ri?ng m?nh. V? l? do n?y, b?n c? th? th?y ??i khi b?n th?n m?nh r?ng t?i kh?ng mu?n nh?n th?y b?n kia. B?n c?nh ??, v? n? th??ng l? h?n ch? c?n ph?n ng??c l?i, c?ng t?n t?i tr??ng h?p d?n ??n m?t v?ng l?y kh?ng c?n ch?u ???c khi th?y ph?n ??.

 

Khi b?n g?p m?t s? t?ch bi?t m? kh?ng d?n ??n h?n nh?n v?i nh?ng ng??i d??ng nh? m?t
n?u ??i Seoul xem x?t, m?t l? th? nghi?m ?? n?ng cao t?m h?n, b?n s? n?m n?i ?au, ch?ng h?n nh? th?i gian b? r?ch n?t t?m h?n. Ngo?i ra ?? t?ng c??ng linh h?n b?i v? n? c?ng l? m?t t?c ph?m ch?ng ki?n ??ch?n th??ng c?a v?t tr?y x??c v? th? gi?i n?y ?? ???c ti?n h?nh trong m?t ki?p tr??c, n? c? th? l? ?au ??n.

 

?? suy ngh? nh? v?y, t?t c? l? th? th?ch c?a ?? trau d?i t?m h?n. N?y sau khi tr?i qua nh?ng th? th?ch l?, s? l? b?n ngay c? khi linh h?n l? g?n g?i h?n v?i c?c chi?u cao nh? ?? c? m?t s? t?ch bi?t c?a t?m h?n ??i, ?? ph?t tri?n l?n h?n ?? con ng??i.