Twin Seoul t?nh n?ng (xu?t hi?n v? b? m?t b?n trong) v? l?m th? n?o ?? t?m?

c?ch Genuine

 

 

??i Seoul ???c [3500 yen th?m ??nh mi?n ph?] ??n t?m linh l? m?t tr?ng th?i trong ?? nh?ng g? ban ??u m?t trong nh?ng linh h?n ???c chia th?nh hai, n? l? g? v?y ?? n?i chuy?n, ch?ng h?n nh? m?t n?a c? th?. N? l? hi?m ?? ??p ?ng linh h?n sinh ??i n?y, nh?ng n?u b?n c? th? ??p ?ng n?u, s? b? t?n c?ng b?i m?t c?m gi?c k? l? t? th?i ?i?m ??.

 

v? nh? ?? ti?p t?c m?i quan h? v?i b?n kia, m? t?i s? ???c ?i ??n h??ng v? kh?ng c?m th?y tr??c ??. N?u b? m?t ??i v? Seoul c?ng l? m?t ph?n c?a ??ng b? v? s? xu?t hi?n trong b?n v? b?n trong, ?? c?ng l? m?t ph?n ho?n to?n kh?c nhau. N?u nh?n

 

nh?ng t?nh n?ng, ng??i ???c ??p ?ng t?i ??i Seoul ?? s? Ikeru ti?n ti?n giai ?o?n cho linh h?n tr? th?nh m?t v?i nhau, m?i ng??i ?? ??p ?ng t? b?y gi? tr? n?n d? d?ng h?n ?? t?m th?y s? hi?n di?n c?a n? Xiang.

 

linh h?n ??i c?a c?c t?nh n?ng v? c?ch t?m, trong
ph??ng ph?p x?c nh?n V? v?y, c?c t?nh n?ng v? l?m th? n?o ?? t?m th?y trong t?m h?n ??i l? g?. K? t?

 

linh h?n sinh ??i ?? l? m?nh li?t h?p d?n khi ?ng g?p

 

? l? ban ??u ??i t?c c?a m?nh, v? m?i kh?c ?ang m?nh li?t h?p d?n khi ch?ng t?i g?p nhau l?n ??u ti?n. ?? l? m?t c?m gi?c gi?ng nh? t?nh y?u ngay t? c?i nh?n ??u ti?n, nh?ng c? th? ???c c?ng nh?n l? m?t s? hi?n di?n kh?ng th? thi?u trong b?n th?n m?nh kh?ng ch? l? t?nh y?u.
2 ng??i
? t? l? ??ng b? l? cao

 

??i Seoul, l? r?t th??ng xuy?n h?nh vi v? suy ngh? ?? Synchro cho l? m?t trong nh?ng ban ??u. Ho?c m?t c?ch t?nh c? ch?y v?o khi t?i ngh? v? b?n kia, ho?c l? t?c ?? c?a b?a ?n v? tr? chuy?n l? nh? nhau, ch?ng h?n nh? hay suy ngh? ?i?u t??ng t? c?ng m?t l?c, ??ng b? ??ng kinh ng?c x?y ra c?i kh?c.

 

? nh?n ??i linh h?n m? b?n bi?t ?i?u ng??c l?i th??ng l?

 

1 linh h?n duy nh?t, c? t?nh l? m?t c? m?t h?nh ?nh m?nh m? ?? l? t??ng t?, tr?n th?c t? l? n? th??ng th? ng??c l?i. ch? C?ng t? m?i tr??ng c?ng ?? l?n l?n kh?c nhau, c?ng t?n t?i c?c ph?n kh?ng t??ng th?ch. Tuy nhi?n, l? m?t trong nh?ng t?nh n?ng c? th? ???c ch?p nh?n m?t k? l? ngay c? ? ph?n ??.

 

 

 

linh h?n sinh ??i, ??i khi ?? ??y l?i th?i ?i?m ??, nh?ng b?n y?u s?u t?m hi?u nhau, v? t?nh c?ch ?? l? ho?n to?n ng??c l?i, c?m gi?c t?ng m? kh?ng mu?n m?t ??ng t? kinh nghi?m qu? kh? b?i, n? c? th? ??y nhau v?o th?i ?i?m ??. C?ng tr? th?nh c? th? n?m th? nh? m?t n?i ?au kh?ng gi?ng nh? linh h?n ng??i b?n ??i, n? s? l? m?t t?nh n?ng c?a linh h?n sinh ??i c?a m?i quan h?.

 

? Kh?ng c? v?t l? kh?ng c? ngh?a l? c? r?t nhi?u

 

t?ng th? tr?ng kh? gi?ng t??ng t? nh?, nh?ng n? l? ph? bi?n m? m?t s? c?c b? ph?n c? th? l? t??ng t?. V? d?, tay v? ch?n c?a m?u ??n, m?t s? c?c b? ph?n c?a khu?n m?t, gi?ng nh? m?t n?t ru?i ho?c b?t c?c ??a ?i?m. Ngo?i ra, b?n tr??ng h?p c?ng c? th? ???c nh?n th?y ?? l? t??ng t? nh? th?i quen c?a t?c.

 

c?ng c? nh?ng c?n
linh h?n ??i c?c t?nh n?ng ?? v??t qua kh? kh?n, n? s? l? m?t ??u m?i l?n khi ?? t?m ng??i ??. M?i quan h? gi?a nh?n d?n v?i nh?ng ??c ?i?m n?y c?ng l? ?au ??n m? v?o th?i ?i?m ??, nh?ng ?i?u quan tr?ng l? ?? v??t qua n? ?i m?i t?ng kh?c nhau.
N? l? ph? bi?n m? m?t s? c?c b? ph?n c? th? l? t??ng t?. V? d?, tay v? ch?n c?a m?u ??n, m?t s? c?c b? ph?n c?a khu?n m?t, gi?ng nh? m?t n?t ru?i ho?c b?t c?c ??a ?i?m. Ngo?i ra, b?n tr??ng h?p c?ng c? th? ???c nh?n th?y ?? l? t??ng t? nh? th?i quen c?a t?c.

 

c?ng c? nh?ng c?n
linh h?n ??i c?c t?nh n?ng ?? v??t qua kh? kh?n, n? s? l? m?t ??u m?i l?n khi ?? t?m ng??i ??. M?i quan h? gi?a nh?n d?n v?i nh?ng ??c ?i?m n?y c?ng l? ?au ??n m? v?o th?i ?i?m ??, nh?ng ?i?u quan tr?ng l? ?? v??t qua n? ?i m?i t?ng kh?c nhau.
N? l? ph? bi?n m? m?t s? c?c b? ph?n c? th? l? t??ng t?. V? d?, tay v? ch?n c?a m?u ??n, m?t s? c?c b? ph?n c?a khu?n m?t, gi?ng nh? m?t n?t ru?i ho?c b?t c?c ??a ?i?m. Ngo?i ra, b?n tr??ng h?p c?ng c? th? ???c nh?n th?y ?? l? t??ng t? nh? th?i quen c?a t?c.

 

c?ng c? nh?ng c?n
linh h?n ??i c?c t?nh n?ng ?? v??t qua kh? kh?n, n? s? l? m?t ??u m?i l?n khi ?? t?m ng??i ??. M?i quan h? gi?a nh?n d?n v?i nh?ng ??c ?i?m n?y c?ng l? ?au ??n m? v?o th?i ?i?m ??, nh?ng ?i?u quan tr?ng l? ?? v??t qua n? ?i m?i t?ng kh?c nhau.