?kiz ayr? bir hayat y?r?meye da, Seul evlenemez

ikiz ruh aras?ndaki ili?ki y?ntemi

 

 

mutlaka sadece mutlaka bu d?nyada ba?l? olmayan medyumlar [3500 yen ?cretsiz de?erlendirme] almak ?ekmek i?in di?er taraf?n ger?ek kaderi. Elbette

 

, bu d?nyada mucizevi kar??lamak i?in mant?kl? ??nk?, araya en sonunda genellikle de evlilik yol a?ar, ge?ici ayr?l?k taraf?ndan ziyaret edilmesi. Ancak, birbirlerine kendi art?rmak i?in belirlenir biri de?ildir ruhun b?y?mesinin zamanlamada birle?me ziyaret ?eydir.

 

Ancak, iki ki?i de farkl? bir hayat y?r?meye davay? sunacak, ayr?l?k yoluyla yeniden birle?tirme i?in yeterli de?ildir. Bu, rakip de?il ikiz ruh anlam?na gelmez, ama biz d???nmeli ve d?zenin unsurlar? bu d?nyada ba?lanacak kar??lamad?. Buna ek olarak, ikiz ruh i?in ?nemli s?k?nt?dan gerekir ger?ekten biridir. Bunu temizlemek olamaz, bu Soitogeru olmadan sa?lam ay?rma evlilikte bir hayat ula??r.
y?l?nda
ikiz Seul

 

ikiz Seul iyi ba?lad?lar olmamak neden
? 2 ki?i ba?l? de?il ben, 2 ki?iyi ruh durumda art?rmak i?in g?r??me yapt??? da ba?l? oldu?u, yapamam ba?lanmal? Allah'a karar? de?il iyi olarak yap?lacak dikkate al?nacakt?r. E?er ikiz ruh g?zya?? olur, ger?ek mutlulu?a do?ru kaderini gidemez e?er, birlikte olmaktan birbirlerine geli?tirmek i?in beklenmez.

 

? i?inde olabilmek i?in ve

 

ikiz Seoul ve ?ok ?e?itli a?amalardan benmerkezci d???nce ve kavramlar, di?er taraf?n aramaya atmak biriz, bu ko?ulsuz sevgiyi vermek gerekecektir. Bu nedenle, ?ok birbirini gibi kuvvetle birbirlerine ?ekmek veya kendi yetmez yerde, iki ki?i tamamlanmas?n? umut ve bencillik i?in ortak aray???nda bile kar?? tarafa g?venebilirsiniz zorunda kalacak farkl? bir yol y?r?d? . Ben

 

g?rmek istemiyoruz par?as? ?

 

ikiz Seul aslen bakmak quagmire ruhun biri ayr? oldu?undan, bunun kendi ba?ka birinde orada ayna gibi, o varl??? oldu?unu s?yl?yor. Bu nedenle, ben di?er parti g?rmek istemedi?ini bazen kendime g?rebilirsiniz. genellikle o z?t par?as? olmas?d?r ??nk? ek olarak, ayn? zamanda bir batakl??a yol olaylar?n?n art?k o k?sm? g?rmek ay? vard?r.

 

E?er ikiz Seul d???n?n ve bir ruh geli?tirmek i?in deneme olsayd? bir
g?r?n?yor ki?ilerle evlilik kur?un olmadan ayr?m? tecr?be sonra, ac?y? tadacakt?r, zaman ruh y?rt?lm?? gibi. o da ?izik travma ve bir ?nceki hayat?nda ta??d??? bu d?nyay? tan?k eseridir ??nk? ek olarak ruh geli?tirmek i?in, bu ac? verici olacakt?r. B?yle d???ncelere

 

, b?t?n ruh bilemek i?in bir ?ile oldu?unu. ?ile ge?mekte sonra bu size ikiz ruhun bir ay?rma insana daha da b?y?mesi, orada oldu?u gibi ruh y?ksek boyutlu yak?n olsa bile oldu?unu olacak vard?r.