?kiz Seul ?zellikleri (g?r?n?? ve i? y?zey) ve nas?l bulunur?

Hakiki yolu

 

 

ikiz Seul medyumlar [3500 yen ?cretsiz de?erlendirme] olsun ba?lang??ta ruhun biriydi ikiye ayr?l?r oldu?u bir durumdur, bu nedenle b?yle yar?m organ? olarak, konu?mak ?eydir. Ikiz ruh kar??lamak i?in nadir olmakla birlikte, e?er kar??lamas? halinde, o andan itibaren garip bir duygu taraf?ndan sald?r?ya olacakt?r.

 

ve hi?bir ?ncesi hissediyordum tatmaya olacak di?er tarafa, ili?kiyi s?rd?rme olarak. ikiz ve Seul senkro ayn? zamanda bir par?as? ve i?inde g?r?n?m ve i? y?zeyler ise de bamba?ka k?s?m vard?.

 

bu ?zellikleri basarak, insanlar insanlar ?zerindeki varl???n? bulmak daha kolay hale Bundan kar??lamak i?in, Ikeru birlikte ruh haline biri i?in sahne ileri ir?de ?imdi ikiz Seoul kar??lanmaktad?r Xiang.

 

ikiz ?zelliklerin ruh ve nas?l bulmak i?in,
onay y?ntemi Yani ikiz ruhun bulunan ?zellikler ve nas?l bulmak i?in ?eylerdir. Yana yo?un o ? aslen mevkida?? oldu?unu ve birbirlerine yo?un ilk defa tan??t???mda ?ekici

 

tan??t???mda ?ekilir

 

ikiz ruh. ?lk g?r??te a?k gibi bir duygu, ama kendimi de?il sadece a?k vazge?ilmez bir varl??? olarak kabul edilebilir.
2 ki?i
? senkro oran? ?ok s?k davran??t?r ve aslen biriydi i?in senkro d???nme, y?ksek

 

ikiz Seul oldu?unu. Ya da tesad?fen ben kar?? tarafa dendi?inde ko?tu veya yemek ve konu?ma h?z? gibi ayn? ya da inan?lmaz senkro birbiri ard?na ger?ekle?mesi, ayn? anda ayn? ?eyi d???n?yordum. bir ger?ektir genellikle tersidir oldu?u i?inde, benzer g??l? bir imaja sahiptir size ters genellikle

 

1 tek ruh biliyorum

 

? ki?ilik ikiz ruh, ki?ilik. sadece Ayr?ca farkl? da b?y?m?? ortamdan da uyumsuz par?alar? mevcuttur. Ancak, hatta bu k?s?mda bir garip kabul edilebilir ?zelli?i biridir.

 

 

 

ikiz ruh bazen vakit p?sk?rtmek i?in, ancak birbirlerini tan?mak i?in derinden seviyorum ve bu ki?ilik tam tersi, ge?mi? deneyimlerden partiyi kaybetmek istemiyoruz bu duygu artar taraf?ndan, o zamanlar birbirlerini iterler olabilir. Ayr?ca ruh e?ini aksine b?yle bir ac?y? tatmak m?mk?n hale, bu ili?kinin ikiz ruhun bir ?zellik olacakt?r.

 

? hi?bir fiziksel oldu?u var demek de?ildir bir?ok

 

genel benzedi?iniz benzedi?ini, ancak v?cut par?alar? baz? benzer oldu?unu yayg?nd?r. ?rne?in, el ve formun ayaklar, y?z par?a baz? bir mol? veya konumunun lekesi gibidir. Buna ek olarak, size dava Ayr?ca sa? al??kanl??? benzer g?r?lebilir. orada da ancak zorluklar? a?mak i?in ?zellik
ikiz ruh ihtiya?

 

, o ki?iyi bulmak i?in zaman b?y?k bir ipucu olacakt?r. Bu ?zelliklere sahip insanlar aras?ndaki ili?ki anda, ama buna birbirlerine y?kseltmek birbirlerine gitmek atlatmak i?in ?nemli oldu?unu da ac? verici.
V?cut par?alar? baz? benzer oldu?unu yayg?nd?r. ?rne?in, el ve formun ayaklar, y?z par?a baz? bir mol? veya konumunun lekesi gibidir. Buna ek olarak, size dava Ayr?ca sa? al??kanl??? benzer g?r?lebilir. orada da ancak zorluklar? a?mak i?in ?zellik
ikiz ruh ihtiya?

 

, o ki?iyi bulmak i?in zaman b?y?k bir ipucu olacakt?r. Bu ?zelliklere sahip insanlar aras?ndaki ili?ki anda, ama buna birbirlerine y?kseltmek birbirlerine gitmek atlatmak i?in ?nemli oldu?unu da ac? verici.
V?cut par?alar? baz? benzer oldu?unu yayg?nd?r. ?rne?in, el ve formun ayaklar, y?z par?a baz? bir mol? veya konumunun lekesi gibidir. Buna ek olarak, size dava Ayr?ca sa? al??kanl??? benzer g?r?lebilir. orada da ancak zorluklar? a?mak i?in ?zellik
ikiz ruh ihtiya?

 

, o ki?iyi bulmak i?in zaman b?y?k bir ipucu olacakt?r. Bu ?zelliklere sahip insanlar aras?ndaki ili?ki anda, ama buna birbirlerine y?kseltmek birbirlerine gitmek atlatmak i?in ?nemli oldu?unu da ac? verici.