Bizim ikiz ruh kar??larsan?z yapmam ne?

?kiz Ruh yolu

 

mutlaka ayn? d?nemin ve ayn? ?lkede her zaman ya?amaz meslekta??n?
almak i?in bir medyumlar hakiki [3500 yen ?cretsiz de?erlendirme] 'd?r. Genellikle ayr? canl? taraf?ndan ge?en tekrarlar. Bu d?nyada ikiz ruh kar??lamak m?mk?n olsa bile bir mucize yak?n olmak ve ?ile ile daha y?ksek bir a?amaya b?y?d? ayn? zamanda birbirleriyle ruhuna bir kan?t?d?r.

 

nedenle, ikiz ruhunu, onun muadili kar??lamak ba?ard? saf edelim zevk g?r?n?yor insanlarla kar?? kar??ya. Ben sadece kendi tan??t???m?zda rakibi yeniden biraraya gelmek mutlu olmal?. Bu duygu d?r?st kar??l?kl? birbirine bir ikiz ruh oldu?unu tan?yarak, ifade, kolayca ula??labilecek ?ok daha uzun yalan aras?ndaki gezinti yapm?? ruh biri haline mutluluk do?ru ilerler.

 

ikiz Seul olarak her iki
? bir veya o evli ki?inin

 

ikiz Seul kar??la?t???, s?ylenir oldu?u yayg?n bir hikaye evli oldu?unu ruh zorluklar?n ?stesinden gelmeyi m?mk?n b?y?d? zaman E?er. Bu nedenle, genellikle belirli bir derecede hayat gelip bir zamanlama kar??la?ma olmas?d?r. Ben tan??t???mda ortak bir hikaye de bir veya her iki evli oldu?u ger?e?i olmas?d?r.

 

? mesele

 

rakip ya y?z?n? dikkatli ve ili?kide ?al??t?rmadan ?nce, hatta durumda ya sat?n al?nan ortaklar?, sen ikiz ruh birbirlerini ?ekmek durdurmak m?mk?n olmayacakt?r bulundu. Ancak, ?u anda orta?? g?rmezden gelerek olay? yakalanm?? olmaktan ka??nmal?d?r. Her ?eyden ?nce, kendi kaderine ?nden bakan biz yava? ve dikkatli iki ki?i ??z?lmesi devam etmelidir. Bu ayn? zamanda, ikiz ruh empoze bir ?ile en iyi yolu bulmaya bitirelim kabul edilir. E?er ka?ma ve neredeyse bir mucizedir i?in kalkan

 

? kader bulu?tu?u

 

ikiz ruh tan??t???m zamanda g??l? bir etki hissetmek asl?nda itibaren de bunun kader oldu?unu hissediyorum kalbimin emirlerine ka?ak sonu?lanan bir durum s?z konusudur. Ama kalkan olarak kelime kaderdir de?il sadece. Bu kaderin oldu?u i?in, biz iki ki?i ?evresi araya geldi?i zarar gerekti?ini Omoikomo ?al???yorum.

 

yukar?da a??kland??? gibi, hatta ba?l? ba?l? olmak istemiyor edilir durum iki ki?iye verilen bir testtir. Ayr?ca y?ksek birbirlerinin ruhunu b?y?mek i?in, bunun ?stesinden sadece yonun daha d?zg?n durumu kabul, bu organize etmek i?in ?nemlidir.

 

bu ?ekilde sadece a?k de?il
ve ikiz ruh ile evlilik hedefi, mutlaka ben ikiz ruh ile bulu?tu bile gitmesine izin vererek ba?l? bir durumda olmakt?r. Tabii ki, bu iki ki?i ba?lad? e?er i?in ?evreyi iyi donan?ml? de?ilse, tan??t???m i?in ne sevin? ?n?nde ifade etmek do?ald?r, s?k?ca durum kar??s?nda ?nemlidir.

 

Buna ek olarak, yaln?zca ikiz ruh y?r?mek i?in bir yol olarak ili?ki veya evlilik a?k bir ama? de?ildir. Ayn? zamanda bir ?m?r boyu iyi arkada?? olarak birbirlerini potansiyel gitme bi?imlerinden biri olacakt?r.
De?ilse, o s?k?ca durum kar??s?nda ?nemlidir.

 

Buna ek olarak, yaln?zca ikiz ruh y?r?mek i?in bir yol olarak ili?ki veya evlilik a?k bir ama? de?ildir. Ayn? zamanda bir ?m?r boyu iyi arkada?? olarak birbirlerini potansiyel gitme bi?imlerinden biri olacakt?r.
De?ilse, o s?k?ca durum kar??s?nda ?nemlidir.

 

Buna ek olarak, yaln?zca ikiz ruh y?r?mek i?in bir yol olarak ili?ki veya evlilik a?k bir ama? de?ildir. Ayn? zamanda bir ?m?r boyu iyi arkada?? olarak birbirlerini potansiyel gitme bi?imlerinden biri olacakt?r.