"Uyum (Birle?me)" oldu?u gibi ikiz Seul yedinci a?ama a?ama

Hakiki yolu

 

 

hi? [3500 yen ?cretsiz de?erlendirme] psi?ik yetenekler iki a?aman?n alt? ikiz ruhunu a?mak i?in birbirlerine kendi artm??t?r insanlar ruhsal uyan?? giriyor i?in, b?y?k olsun enerji sar?lm?? mutluluk duygusu elde etmek geldi. Yedinci a?ama kar??lama sonuncusu oldu?unu.

 

de?il orta?? sadece iki hay?r zaten korkutucu bir ?ey yoktur, etraf?nda da ko?ulsuz sevgiyi d?kmek ba?lad?. Bu a?amaya ula?t?ktan sonra birbirlerini istedi birbirlerini ego, uzun bir s?re sonra tekrar g?rmek isteyen a?ar. Bu a?amada

 

, o di?er parti aray???nda biri haline gelir, onun uyum amac?yla canl? oldu?unu hissedebilirsiniz. Sonra, Sarakedase g?r?n???m ger?e?i ego atmadan oldu?unu, birbirlerine sars?lmaz oldu?unu love you inanc? ile.

 

enerjinin 2 ki?i etraf?nda mutlu, b?t?n olarak affet bir a?k ili?kisi verilen

 

? ko?ulsuz AER i?inde

 

alt?nc? a?amada ikiz ruh ve ambient halk?na ko?ulsuz sevgiyi d?k?l?r ve ruhun iki tekrar ?ekmek gerekir, bir rezonans neden olur hale gelir. E?er bir birle?me oynarken, biz kar?? tarafa ko?ulsuz sevgiyi vermek giydirebilir bir ili?ki var.

 

bu kez ili?kilerini ikiz ruh Tanr? taraf?ndan getirdi?i edildi?ini kutsal oldu?unu fark etti, biz g??l? bir ba?lar? oldu?unu biliyoruz. Bu a?amaya ula?t???n?, t?m Tanr? ve evren kutsanm?? olacak. Daha sonra, iki ki?i i?in ?e?itli ?eyler mutluluk verilir, g?rebilmek mutluluk iyi hissedebilirsiniz.

 

? Sadece rakip bir

 

ikiz Seul ayr?ca insanlar sayesinde ve ?efkati, bu insanlar?n etraf?nda olmak i?tenlikle sevmek m?mk?n hale geldi?ini iki ki?i, sevgi vermek etraf?nda da etraf?nda sadece birbirleriyle de?il Bu c?mert?e d?kece?im. Orada ?izmek iki ki?ilik takdirde Sen ??kran t?m hizalay?n D?nyaya s?yleyecek mi i?in ta?an olmal?d?r. Ve etrafta mutlu olmak, mutluluk iki doru?a olacak. Yani

 

, zor ?e?itli ziyaret edecek, canl? ?imdi gidi? o yenilmez anlam?na gelmez s?yledi. o Ikeru da zor olaylar? a?mak gerekir, ancak iki ki?i birbirlerine sevgi ?st?n g?c?yle birbirlerine destek ve ayr?ca etraf?nda insanlardan destek alabilir.

 

B?ylece iki ruh _X000D_ son a?amada yedinci ad?m doldu?unda kutlad?, ikiz Seul v?cut ruhlar manevi ?ok y?ksek a?amaya ula?mak tamamlayabilecek, ahenkli oynanan Xiang. Ve ?u ana kadar arayan oldu ruhun yar?s?, sonunda kur?un ger?ek olabilir.

 

denemeler bir dizi ge?mesi gerekir, buraya gelip. Yol da hayata k?sm?? gerekir, herhangi bir ?ekilde d?z de?ildir. Ancak, ayn? zamanda birbirlerine s?re? kadar bire bir a?amas?nda kendinize bakarak ger?ek ba?lar?n? selaml?yorum d???n?yorum, ruhunu f?r?a gitmek ?nemlidir.
Bunun yerine, ayn? zamanda hayata k?sm?? gerekir. Ancak, ayn? zamanda birbirlerine s?re? kadar bire bir a?amas?nda kendinize bakarak ger?ek ba?lar?n? selaml?yorum d???n?yorum, ruhunu f?r?a gitmek ?nemlidir.
Bunun yerine, ayn? zamanda hayata k?sm?? gerekir. Ancak, ayn? zamanda birbirlerine s?re? kadar bire bir a?amas?nda kendinize bakarak ger?ek ba?lar?n? selaml?yorum d???n?yorum, ruhunu f?r?a gitmek ?nemlidir.