?kiz Seul ?lk a?amada ve "tan?ma (toplant?)" dir sahne

?kiz Seul medyumlar

 

 

?nceki ya?am almak i?in ger?ek bir ?ekilde ruhun [3500 yen ?cretsiz de?erlendirme] biri ikiye ayr?l?r, her artt?rmak amac?yla yolculu?un ??renmek Dell ile olmu?tur. ?kiz Seul ancak genellikle iki erkek ve kad?nlar ayr?lm??t?r oldu?unu olmu?tur, nedenle erkek ve kad?nlar?n a?k? ??renmek i?in ?zellikle oldu?u s?ylenir. de bu d?nyada oldu?u gibi nadiren s?rda? kar??lad???n?, orada ?evre ve ya? kar??lamak gibi a??k, ama olas?l?k i?in olduk?a d???kt?r i?in

 

ikiz Seul ya, genellikle ayn? d?nemde ya?amad? Evet. Encounters

 

ikiz ruh, evrenin y?netimi taraf?ndan her zaman yedi a?amadan ruh biri olarak ?al???yor. ikiz ruh kar??land???nda biti? reenkarnasyonu biz uzun bir s?re ve ?zg?n bir duruma d?nmek i?in a?amas?ndan sonra ayarlamalar yapmak gerekir, bir tane olunca, ruhtur.

 

a?amada "tan?ma (toplant?)" ilk ad?m?d?r s?kl?kla ruhsal anlamda tat olanlar oldu?u s?ylenmi?tir.

 

ikiz Seul ve ? ruh ben sevin? ve varl???n? fark?ndayd?m, hen?z ilk toplant?y? hat?rlamak

 

ikiz ruh ile tan??t???nda zaman, yo?un bir duygu tatmaya kuvvetle olan sorular

 

araya geldi. Tan??t???m?zda, genellikle bu t?r ?nce bile hi? kar??la?mam?? orada olarak, nostalji taraf?ndan sald?r?ya kar?? hangi bu duygu yo?un duygusu yerine nas?lsa gibi ?eyler. V?cudun ana kadar uzun bulu?tu yar?s? bunun sevinci Ben b?t?n y?zey ?zerinde g?r?n?r ortaya ??kt? olmam??t?r. di?er tarafta aray??? i?inde etraf?nda dahil etmek

 

ikiz Seoul tan??t???nda

 

?, di?er taraf? a??k?a farkl? etki ?al???r di?er insanlara tan??t???mda daha s?yledi olacakt?r. ruh bazen 'Tsuppashi sonu?lanan zaman eylem bir ortak, halk?n ?evresini ve ?evreyi arayan kuvvetle kendi ba?lar?na birbirlerini ?ekti?ini kontrol edemez dahil etmek de vard?r.

 

? ruhsal uyan?k devlet

 

y?l?nda ilk a?ama, birbirinin ruh ruhsal uyan?k durumudur. birbirlerine ve tan?mak birbirleriyle Ruh, biz ruhun seviyesini artt?rmak i?in birbirleriyle gidin. Bu nedenle, bir anlamda taraf?ndan sald?r?ya kendileri hi?bir nedenle Aragai yoktur. ?kiz Seul kar??la?ma

 

ilk a?amas?
ikiz Seul ruh seviyesi birbirine ak?l ve benzeri konum ve ki?ilik ?tesinde ruh seviyesinde birbirlerine ?ekmek i?in bir an ?ekmek and?r. Bu an, ayn? zamanda ilk bak??ta a??k genellikle bir bi?imi olan de?il, sadece o oldu?u i?in favori bir g?r?n?m, sensuously ve duygu hakim olmaya haline akl?nda, i?ine kaymaya geldi gerek?esiyle ?yle.

 

birbirlerine duygu, akl?n?zda taraf?ndan a??klanamaz nostalji ve sevin? unutmaman?z ?ok rahat tan?yarak. Birbirine ruhunda birbirlerini hissetmek delil olur. Baz? insanlar, ayn? zamanda bu t?r cennete y?kselen olarak duygular?, zevk i?in s?ylenir. kontrol edilemeyen garip bir duygu taraf?ndan sald?r?ya ilk toplant?dan kendiniz o, belki o ki?i ikiz ruhtur.
Re, birbirine ruhunda birbirini hissetmek delil olur. Baz? insanlar, ayn? zamanda bu t?r cennete y?kselen olarak duygular?, zevk i?in s?ylenir. kontrol edilemeyen garip bir duygu taraf?ndan sald?r?ya ilk toplant?dan kendiniz o, belki o ki?i ikiz ruhtur.
Re, birbirine ruhunda birbirini hissetmek delil olur. Baz? insanlar, ayn? zamanda bu t?r cennete y?kselen olarak duygular?, zevk i?in s?ylenir. kontrol edilemeyen garip bir duygu taraf?ndan sald?r?ya ilk toplant?dan kendiniz o, belki o ki?i ikiz ruhtur.