Dvoj?a Seoul a zl? fyzick? kond?cia

Twin Seoul, ktor? je rozdelen? do dvoch sp?sobov

 

 

d?vno dosta? [3500 len Free ocenenie] skuto?n? psychick?, m??ete len zriedka stret?vame v tomto svete. Dvoj?a Seoul stretne a objavi? duchovn? prebudenie od tej chv?le, ten pocit je in? zrejm?, ako ke? stretnete ?al??ch ?ud?.

 

a zlikvidova? ego t?m podporova? duchovn? prebudenie, naliat?m s?pera a s?m dvoj?a Seoul bezpodmiene?n? l?sku, du?u, ktor? oddeli? preddavkov na javisko, aby sa stala jedn?m to je.

 

v tomto procese, m??e sp?sobi? zmenu vo fyzickej kond?cie. To sa m??e javi? ako rozru?en? v tej dobe, ale ?o nemo?no zisti?, ?i je pr??inou by? vykonan? v nemocnici. Ak je tak? vec, je potrebn? tie? uzna?, ?e v procese duchovn?ho prebudenia.

 

stretnutie sa kon? v zmenou dvoj?a?a du?u s duchovn? prebudenie, ktor? sa vyskytuje v tom, ?e sa stretol zmena

 

twin Soul je ?asto s?vis? s

 

? p?? zmyslov, naozaj r?zne zmeny pr?du na fyzickej kond?cii. Napr?klad m??ete zmeni? ob??ben? jedlo, zmysel vec? a po?uje veci, ktor? vyzeraj? ako alebo maj? predch?dzaj?ce rozdiel, zmen?te o p?? zmyslov v mnoh?ch pr?padoch.

 

? fyzick? kond?cia a zlomi? ducha rovnov?hu

 

niekedy zlomi? fyzickej kond?cie a du?evnej rovnov?hy touto zmenou. Tie? to je odvol?val sa alebo sa stan? podr??den? alebo n?hle nespavos? bez ak?hoko?vek d?vodu, je to, ?o je mo?n? vidie? aj v zlom stave kv?li duchovn?mu prebudeniu. Okrem toho Dari boles? v krku a hrudn?ka ke? nie je choroba, ako je zvonenie v u?iach a strata chuti do jedla m??e by? tie?, alebo ?o sa stalo. Okrem toho, ako tak?, alebo sa konala na nevo?nos? alebo necitlivos? v ruk?ch a noh?ch, nie je to m?lo m??e sp?sobi? podr??denie cel? telo sk?r ako v mieste ur?it?ho tela.
kolaps
? z?ska? zvl??tny pocit kundalini prebuden?

 

chudobn? fyzickej kond?cii a du?evn? rovnov?hu, najm? Cundari Hovor? sa, ?e je sp?soben? t?m, ?e sk?senosti po?as dvoch prebuden?. Znamen? to, ?e nav?janie ako had alebo drak je Kundalini, od ?akry otvori? pomocou prebudenie energie skrz chrbticu pocit, ?e sme vyst?pil do vinutia je Kundalini prebuden?.

 

to Kundalini sp?soben? vzru?enie poruchy sa naz?va Kundalini syndr?m je be?n? v duchovnom svete je to, ?e z?vada je sp?soben? vzru?enie.

 

duchovn? prebudenie, ktor? za??na a splnenie na?ich
dvoj?a du?e, ktor? m??u ?s? a? na javisko duchovn? prebudenie je nevyhnutn?, aby sa prejs? procesom, v ktorom dve du?e stala raz. Poor fyzick? stav, ktor? sa vyskytuje, aby sa tak stalo, je tak?, ?e budete st??. Ka?d?, kto ?akra za?ili prebudenie kundalini otvoren?, m??e by? tendencia sa st?va silnej?ie.

 

t?m, ?e ide opakovanie tak? duchovn? prebudenie, bude m?c? ?s? o jeden krok na javisku, aby sa stal jednou ?primne r?d dvoj?a du?e.
T?m, ?e ide vr?ti? Ri, bude m?c? ?s? o jeden krok na javisku, aby sa stal jednou ?primne r?d dvoj?a du?e.
T?m, ?e ide vr?ti? Ri, bude m?c? ?s? o jeden krok na javisku, aby sa stal jednou ?primne r?d dvoj?a du?e.