Dvoj?a Seoul f?ze prvej f?zy a "uznanie (zasadnutie)" je

Dvoj?a Seoul jedna du?a v re?lnom sp?sobom

 

 

predch?dzaj?cej ?ivot sa dosta? [3500 len Free posudku] na psychiku je rozdelen? na dve ?asti, bola so spolo?nos?ou Dell sa u?i? z cesty, aby sa zv??ila ka?d?. Dvoj?a Soul ale bolo, ?e to je ?asto rozdelen? do dvoch mu?ov a ?ien, je d?vod, pre?o sa hovor?, ?e predov?etk?m sa dozvedie? o l?ske mu?a a ?eny.

 

twin Seoul, alebo nie ?i? v rovnakej dobe ?asto, pr?li? je tam otvoren?, ako je ?ivotn? prostredie a vek, splnenie, ale pravdepodobnos? je ve?mi n?zka, ktor? sp??aj? ako zriedka d?vern?ka v tomto svete ?no, vy. Encounters

 

dvoj?a du?e, du?e skrze v?dy siedmich etap?ch riadenia vesm?ru sa sna?? by? jedno. Ak je splnen? dvoj?a du?a, du?a je, ke? je povrch reinkarn?cia sa stal jedn?m, mus?me vykona? ?pravy po dlh? dobu a vo f?ze n?vratu do p?vodn?ho jedn?ho ?t?tu.

 

je prv?m krokom vo f?ze "uznanie (zasadnutie)" bol ?asto hovor?, ?e tie, ktor? chutia duchovn? zmysel.

 

twin Seoul a stretol

 

? du?a je silne ot?zky ochutna? intenz?vny pocit, ke?, ke? som sa stretol s

 

dvoj?a du?e si spomen?? na rados? a ve?mi dobre vedom? jeho pr?tomnosti, ale napriek tomu prv? stretnutie. Ke? sme sa stretli, na ktor? sa ?asto nap?dan? nostalgiou, ako je tam nikdy nestretol e?te predt?m, ten pocit je intenz?vny pocit sk?r ne? veci, ako je nejako. Zatia? u? splnen? polovica tela nebola rados? z nej objavilo, ?e by som sa objav? na celej ploche.

 

? ke? sa stretol

 

dvoj?a Soul zapoji? okolo pri h?adan? druhej strane, na druhej strane bude musie? by? povedal, ako ke? som sa stretol s ?al??m ?u?om jasne odli?n? vplyv be??. Nem??e kontrolova?, ?e du?a sa vz?jomne pri?ahuj? silno samy o sebe, niekedy kon?i? Tsuppashi'hled? partnera, obvod ?ud? a ?ivotn?ho prostredia, ak jej ?innos? K dispoz?cii je tie? zapoji?. V

 

? duchovne nahor ?t?tnej

 

prv? etapa, du?a navz?jom duchovne nahor stav. Du?a so sebou a vz?jomne uzn?va?, ideme navz?jom zv??enie ?rovne du?e. Preto je napadnut? zmysle neexistuje, tak?e Aragao samy o sebe.

 

Prv? etapa twin Soul stretnutia je moment
twin Seoul pril?ka? ?rove? du?a je vo chv?li, ke? sa vz?jomne pri?ahuj? na ?rovni du?e mimo poz?ciu a osobnosti ka?d?ho in?ho, ??rozumu a podobne. Tento okamih, ale je tie? ?asto forma l?sky na prv? poh?ad, a to nielen z toho d?vodu, preto?e to je ob??ben? vzh?ad, zmyselne a pri?li vk?znu? do jeho mysle, stane by? ovl?dan? pocitom to je.

 

si navz?jom uzn?vaj? ve?mi pr?jemn? pocit, ?e ste si na nostalgiu a rados?, ktor? nemo?no vysvetli? mysle. Bolo by to d?kaz, ?e sa navz?jom c?ti? navz?jom v du?i. Niektor? ?udia, to je tie? povedal, aby si pocity, ako s? st?paj?ce do neba. Ak je sami od prv?ho stretnutia napadnut? nekontrolovate?n? ?udn?m pocitom, mo?no, ?e osoba je dvoj?a du?e.
Re znamen?, ?e by bolo preuk?zan?, ?e sa navz?jom c?ti? navz?jom v du?i. Niektor? ?udia, to je tie? povedal, aby si pocity, ako s? st?paj?ce do neba. Ak je sami od prv?ho stretnutia napadnut? nekontrolovate?n? ?udn?m pocitom, mo?no, ?e osoba je dvoj?a du?e.
Re znamen?, ?e by bolo preuk?zan?, ?e sa navz?jom c?ti? navz?jom v du?i. Niektor? ?udia, to je tie? povedal, aby si pocity, ako s? st?paj?ce do neba. Ak je sami od prv?ho stretnutia napadnut? nekontrolovate?n? ?udn?m pocitom, mo?no, ?e osoba je dvoj?a du?e.