Dvoj?a Seoul f?ze piatu etapu a "pusti?" je

V re?lnom f?ze a? do duchovnej [3500 len Free hodnotiacich] sa dosta? sp?sob

 

 

dvoj?a du?e sa vracia k jedn?mu z du?e origin?l znova, piata etapa raz pustil naviazanie na druhej strane, ich vlastn? mo?no nastal ?as presk??a? s?m.

 

pre dve osoby vz?jomne pri?ahuj? silno, vz?jomn? zranenia, ke? som hlboko milova?, be?ci utiekol zo vz?ahu, Chaser nah??a ho, to je stav, v ktorom je myse? naru?en?, resp.

 

Av?ak, aby dvoj?a du?a je op?? stret?vaj?, zviazan? pevne, budete potrebova? jeden druh?ho pozdravi? duchovn? prebudenie. K prebuden?, mus? vy?isti? probl?my, ktor? pre seba v tomto okamihu.

 

V tej pr?ci, zlikvidova? ego, ktor? tr?pil s?pera a s?m, je nutn? odovzda? iniciat?vu v ka?dej du?i. Ak? to urobil, je prepusten? z l?sky k minulosti podmiene?n? m??eme nalia? bezpodmiene?n? l?sku. V

 

 

piata etapa twin Soul be?ca a prenasledovate? je

 

? 2 ich vz?ah ?as k duchovn?mu prebudeniu k sebe, aby bola ponechan? na Bo?om, povolan?m dva vz?ahy s? ponechan? Bohu vy. Od seba navz?jom od seba vo vzdialenosti, bude ?elia ka?d? z ?loh, ale Boh je tak mi op?? vypracovan? spolu s pr?rodou, ke? sa dostanete na duchovn? prebudenie k sebe navz?jom.

 

Av?ak, len ke? je jazdec, ak ste trpezlivo ?aka? poveda?, ?i sa vr?ti? k p?vodn?mu alkoholick? n?poj, nie je tento pr?pad. Chaser kedysi opustil posadnutos? pre be?cov, treba presk??a?, ?o moje srdce a du?a je naozaj h?ad?.

 

a be?ci, sa bude sna?i? zabudn?? spomen?? na strach v hlbokom postihnutia Chaser, uvedomil som si, ?e h?ad? Chaser na ?rovni du?e, budeme vzda? sa l?sky, ktor? neposkytne Koe.

 

? 2 osoby Chaser, ktor? bol na ?teku

 

be?ca sledova? v?voj rovnak?m sp?sobom, bude be?ci sa do?ka?, a? sa vr?ti op?? do svojej p?vodnej, ale je nutn? zv??i? pozeral na seba do tej doby. Av?ak, aby mal dos? zdvihn?? sami, mo?no niektor? ?udia si myslia, nem??u by? zmieren? s pomerne be?ca.

 

Av?ak, dvaja ?udia, je dvoj?a du?e, budeme aj na?alej vyv?ja? rovnak?m sp?sobom v ka?dom. In?mi slovami, v rovnakom ?ase tie? pozdravi? duchovn? prebudenie pre zv??enie sami dos?, nemali by ste tam k posunu doch?dza. In?mi slovami, ke? nem??em by? zmieren? s be?cami, nem?m s?m by? druh? strana je tie? pr?prava je dostato?n?.

 

bezpodmiene?n? l?ska Nechajte smerom okolo
v piatej etape je nielen vedom? bezpodmiene?nej l?sky, ktor? naleje do dvoj?a du?e strany, nalial hlbok? n?klonnos? i ?u?om okolo seba, v?etci tie? budete op?tan? odp???a?. N?klonnos?, sa ?oskoro stane mo?n? sp?sobi? rezonanciu dvoj?a du?e. Bez toho aby si popon?h?a?

 

s vedom?m, ?e sa dvaja ?udia maj? po?iadavku na ich vlastnej du?e ?rovni ka?d?ho, mali by ste si necha? ma znovu zostaven? dvaja ?udia Boha.
V piatej etape, a to nielen povedomie o bezpodmiene?nej l?sky, ktor? naleje do dvoj?a du?e strany, nalial hlbok? n?klonnos? aj k svojmu okoliu, tie? bud? musie? odpusti? v?etk?m. N?klonnos?, sa ?oskoro stane mo?n? sp?sobi? rezonanciu dvoj?a du?e. Bez toho aby si popon?h?a?

 

s vedom?m, ?e sa dvaja ?udia maj? po?iadavku na ich vlastnej du?e ?rovni ka?d?ho, mali by ste si necha? ma znovu zostaven? dvaja ?udia Boha.
V piatej etape, a to nielen povedomie o bezpodmiene?nej l?sky, ktor? naleje do dvoj?a du?e strany, nalial hlbok? n?klonnos? aj k svojmu okoliu, tie? bud? musie? odpusti? v?etk?m. N?klonnos?, sa ?oskoro stane mo?n? sp?sobi? rezonanciu dvoj?a du?e. Bez toho aby si popon?h?a?

 

s vedom?m, ?e sa dvaja ?udia maj? po?iadavku na ich vlastnej du?e ?rovni ka?d?ho, mali by ste si necha? ma znovu zostaven? dvaja ?udia Boha.