Twin Seul etap trzeci etap jako ?kryzys” jest

Oryginalne psychika do [3500 jen?w bezp?atnym oceny], aby dosta? spos?b

 

 

Twin Seoul spotkanie, dusza b?dzie natrafienia na siedmiu scenach jak korekty ko?cowej sta? si? jednym. Odgrywa ona szokuj?ce spotkanie w pierwszym etapie, ale doznaj? duchowego przebudzenia, a staje si? drugi etap z?owionych w do?wiadczeniu i wiedzy zdobytej w ci?gu dnia z dnia na kt?re wydano w siebie, przeciwnik przez ego uzyskane przez imprinting lub My?l?, niepok?j lub w?tpliwo?ci.

 

a kolejnym etapem jest etap trzeci. Na tym etapie odrzucono ego, kt?ry zosta? opracowany do tej pory, czy mo?na dzia?a? zostawi? dusz? przyci?gn?? do siebie jest kluczem. Jednak dla tych, kt?rzy zostali rozgoryczeni dotychczasowe do?wiadczenia mi?o?ci, porzucenie ego uprawiane z do?wiadczenia, ?e ??bardzo przera?aj?ce, ?e b?dzie jeszcze trudniej.

 

Dlatego to b?dzie bola?o, aby nie zosta? ca?kowicie odrzucone ego do siebie. Jest to tak?e test, kt?ry zosta? na?o?ony w celu duszy staj? si? jednym i duchowo ca?kowicie przebudzony, naprawd? bli?ni Seul musi przezwyci??y? ten m?ka to nie mo?emy sta? si? jednym.

 

na tym etapie towarzyszy wielkim b?lem, ale jak b?dzie albo i?? walczy? z punktu ego. Z?apany w poj?ciu mi?o?ci

 

warunkowego w

 

trzecim etapie zderzenia jest dr?czony mi?o??

 

? przesz?o?? warunkowy, kt?ry wyst?puje przy podw?jnej duszy, przez dotychczasowe do?wiadczenia mi?o?ci w?asnej, kt?ry do?wiadczy? w drugim etapie niepok?j i cierpienie w?tpliwo?ci po drugiej stronie, nie zaprzeczy, gdy druga strona nie mo?e wytrzyma? cierpienia. Tak daleko od mi?o?ci nie jest mi?o?? podw?jnej duszy, to jest tych, na narzuca pewne warunki dla siebie, ale doprowadzi do tego, by odrzuci? drug? stron? przez nie uzasadnia warunku.

 

Jednak zamiast poprzedniej mi?o?ci warunkowej w trzecim etapie, to kroki zawiadomienie kocha? partnera bezwarunkowo. Dlatego do?wiadczony jak w przesz?o?ci, poj?cie mi?o?ci warunkowy jednorazowe Albo Terra jest wa?ne.
koncepcje opracowane w

 

przesz?o?? mi?o?ci do?wiadczenia
? niepokoju i zbyt poch?oni?ci w?tpliwo?ci zderzaj? si? z drugiej strony, nie ?atwo wyrzuci?. Niepok?j i w?tpliwo?ci, ?e pochodzi z tej koncepcji, w trzecim etapie stan? si? wi?ksze i wi?ksze. Nast?pnie, ju? nie utrzyma? stabilno?? emocji, to b?dzie r?wnie? partnerem i wielokrotnie zderzaj?.

 

mimo tak to bolesny stan, jeszcze dwie osoby przyci?gaj? si? wzajemnie silnie b?dzie nadal schadzki. Innymi s?owy, w celu zaspokojenia trzymaj?c wielkie cierpienia, kt?re pochodzi od l?ku i w?tpliwo?ci, to nie ma ucieczki od cierpienia.

 

Twin duszy przez ten etap w
trzecim etapie do oddzielania etapie zostan? na?o?one wielkiego ucisku. Je?li nie wyklucza ego a? do teraz, nie b?d? r?wnie? opracowany w konflikcie z bli?niaczej duszy do wielkiej walki. Kolejnym tego etapu, oddzielenie etapu czeka.

 

jednak wzajemnie wzmacnia? siebie po rozstaniu, je?li wiesz, ?e nie jest r?wnie? wymagane, aby wyrzuci? ego, mo?emy pod koniec etapu. W jaki spos?b mo?na to wytrzyma? okres ten b?dzie wa?ny.
W pod?odze, zostanie na?o?ona wielkiego ucisku. Je?li nie wyklucza ego a? do teraz, nie b?d? r?wnie? opracowany w konflikcie z podw?jnym Seul du?ym walki. Kolejnym tego etapu, oddzielenie etapu czeka.

 

jednak wzajemnie wzmacnia? siebie po rozstaniu, je?li wiesz, ?e nie jest r?wnie? wymagane, aby wyrzuci? ego, mo?emy pod koniec etapu. W jaki spos?b mo?na to wytrzyma? okres ten b?dzie wa?ny.
W pod?odze, zostanie na?o?ona wielkiego ucisku. Je?li nie wyklucza ego a? do teraz, nie b?d? r?wnie? opracowany w konflikcie z bli?niaczej duszy do wielkiej walki. Kolejnym tego etapu, oddzielenie etapu czeka.

 

jednak wzajemnie wzmacnia? siebie po rozstaniu, je?li wiesz, ?e nie jest r?wnie? wymagane, aby wyrzuci? ego, mo?emy pod koniec etapu. W jaki spos?b mo?na to wytrzyma? okres ten b?dzie wa?ny.