Twin Seul etap si?dmy etap jako ?harmonia (Reunion)” jest

Oryginalna spos?b

 

 

kiedykolwiek [3500 jen?w Bezp?atne ocena] do medium, dwie osoby, kt?re zwi?kszy?y sw?j w?asny ze sob? do pokonania sze?? podw?jn? dusz? etapie wkracza duchowego przebudzenia, wielki dosz?a do uzyskania poczucia szcz??cia, owini?te w energi?. I to si?dmy etap jest ostatnim powitanie.

 

nie tylko partnerem, dwa zacz??a wlewa? bezwarunkow? mi?o?? jest wok??, nie ma ju? przera?aj?ce. Po osi?gni?ciu tego etapu, poprosi? o siebie nawzajem przewy?sza ego, b?dziemy chcieli spotka? si? ponownie po d?ugim czasie.

 

na tym etapie, staje si? jedn? w poszukiwaniu drugiej strony, mo?na poczu?, ?e ?yje w celu harmonii. Nast?pnie, w przekonaniu, ?e mi?o?? siebie jest niezachwiana, ?e ??Sarakedase prawda o moim wygl?dzie odrzucaj?c ego.

 

2 osoby energii przelewa bezwarunkow? mi?o?? do ludzi z bli?niaczych duszy i otoczenia w

 

sz?stym etapie w

 

? bezwarunkowy AER podanych zwi?zek mi?o?? wok?? szcz??liwy, wszystko przebaczy? jako i sta?, dwa duszy powoduje rezonans, powiniene? by? w stanie ponownie przyci?gn??. A kiedy grasz spotkanie, mamy relacje, kt?re mo?na ubra? dawa? mi?o?? bezwarunkowo drugiej strony.

 

tym razem sobie spraw?, ?e ich zwi?zek jest bli?niacza dusza jest ?wi?te, kt?re zosta?y spowodowane przez Boga, zdajemy sobie spraw?, ?e istnieje silne wi?zi. ?e osi?gn??a ten etap, wszystko b?dzie B?g i wszech?wiat s? b?ogos?awieni. Nast?pnie r??ne rzeczy dla dw?ch os?b jest szcz??cie jest podana, mo?na czu? si? najlepiej szcz??cia.

 

? Nie tylko przeciwnik jest

 

Twin Seul r?wnie? wok?? ludzie dzi?kowa? i uczucia, dwie osoby, kt?re sta?o si? mo?liwe kocha? szczerze by? w?r?d ludzi, mi?o?? te? wok?? siebie nie tylko b?dzie zala? obficie. Istniej? wyci?gn?? je?li dw?ch ludzi Nale?y wdzi?czno?? za wszystko przepe?nione jest Align m?wi?am ?wiat. I by? szcz??liwym oko?o dwa szcz??cia b?dzie punktem kulminacyjnym. ?e wspomniany

 

, nie znaczy, ?e niepokonany na zamiar teraz ?y?, odwiedzi wiele trudniejsze. Jednak wzajemnie wspiera? si? wzajemnie w pot??nej sile mi?o?ci z dw?ch os?b, a tak?e mo?e otrzyma? wsparcie od ludzi wok??, powinno Ikeru r?wnie? przezwyci??enie trudnych wydarze?.

 

Zatem dwie dusze obchodzony si?dmy etap _X000D_ ko?cowym etapie zape?ni, podw?jne Seul gra? harmonijny, by? w stanie wype?ni? dusze cia?o osi?gn?? bardzo wysoki stopie? duchowy Xiang. I p?? duszy, kt?re zosta?y patrz?c do tej pory, mo?e to si? spe?ni?o, by w ko?cu doprowadzi?.

 

wymy?li? tu trzeba przej?? przez wiele pr?b. Droga nie jest w ?aden spos?b mieszkania, nale?y tak?e rozgoryczony. Jednak jest te?, ?e proces do siebie pozdrawiam prawdziwych wi?zi, patrz?c na siebie w jednym jednym etapie wa?ne jest, aby przej?? od?wie?y? swoj? dusz?.
Zamiast tego, nale?y r?wnie? rozgoryczeni. Jednak jest te?, ?e proces do siebie pozdrawiam prawdziwych wi?zi, patrz?c na siebie w jednym jednym etapie wa?ne jest, aby przej?? od?wie?y? swoj? dusz?.
Zamiast tego, nale?y r?wnie? rozgoryczeni. Jednak jest te?, ?e proces do siebie pozdrawiam prawdziwych wi?zi, patrz?c na siebie w jednym jednym etapie wa?ne jest, aby przej?? od?wie?y? swoj? dusz?.