Twin Seul etap pierwszy etap i ?uznanie (spotkanie)h jest

Twin Seul jednej duszy w realny spos?b

 

 

poprzednie ?ycie, aby uzyska? [3500 jen?w bezp?atny oceny] do medium jest podzielony na dwie cz??ci, zosta? z firm? Dell, aby dowiedzie? si? w podr?? w celu zwi?kszenia ka?da. Twin Seul jednak by?o to, ?e cz?sto jest podzielony na dwie m??czyzn i kobiet, to pow?d nazywa si? szczeg?lnie, aby dowiedzie? si? o mi?o?ci m??czyzn i kobiet.

 

Twin Seul, lub nie mieszkaj? w tej samej epoki cz?sto, zbyt jest otwarty, takich jak ochrona ?rodowiska i wieku, spotka?, ale prawdopodobie?stwo jest bardzo niskie, ?e zbiera si? tak rzadko powiernikiem w tym ?wiecie Tak ty. Spotkania

 

Twin dusza, dusza przez zawsze siedmiu etapach przez kierownictwo wszech?wiata stara si? by?. Gdy bli?ni dusza jest spe?niony, gdy dusza jest wyko?czenie reinkarnacja sta? si? jednym, musimy dokona? korekty po d?ugim okresie czasu i na etapie powrotu do stanu pierwotnego.

 

jest pierwszym krokiem na etapie ?uznanie (posiedzenie)h zosta? cz?sto m?wi si?, ?e te, kt?re smakuj? duchowy sens.

 

Twin Seul i spotka?

 

? dusza jest silnie zapytania do smaku intensywne uczucie, kiedy, kiedy spotka? si? z bli?niaczej duszy

 

pami?ta? rado?? i uwra?liwione jego obecno?ci, a zarazem pierwsze spotkanie. Kiedy si? spotkali?my, do kt?rego jest cz?sto atakowany przez nostalgii, tak jak nigdy nie spotka? si? jeszcze wcze?niej, ?e uczucie jest intensywny sens ni? takie rzeczy jako?. Do tej pory ju? spe?niane po?owa cia?a nie by?o rado?ci okaza?o si?, ?e b?d? si? na ca?ej powierzchni.

 

? gdy spe?nione

 

bli?niaka Seul zaanga?owa? si? w poszukiwaniu drugiej strony, druga strona b?dzie ju? zosta?o powiedziane, ni? gdy pozna?em innych ludzi wyra?nie r??ne przebiegi udarowe. Nie mo?na kontrolowa?, ?e dusza przyci?gaj? si? wzajemnie silnie na w?asn? r?k?, czasami powoduj?c Tsuppashihposzukuje partnera, obrze?e ludzi i ?rodowiska, gdy jego dzia?anie Istnieje r?wnie? zaanga?owa?. W

 

? pa?stwowej duchowo przebudzony

 

pierwszy etap, dusza nawzajem duchowo stan snu. Dusza z siebie i rozpozna? siebie, idziemy sob? zwi?kszenie poziomu duszy. W zwi?zku z tym, ?e jest atakowany przez pewnym sensie nie ma wi?c Aragai w sobie.

 

pierwszy etap bli?niaczych Seulu spotkania jest moment
Twin Seul przyci?gn?? poziom dusza jest moment, aby przyci?gn?? do siebie na poziomie duszy poza pozycji i osobowo?ci ka?dego innego powodu, i tym podobne. Ten moment, ale jest r?wnie? cz?sto form? mi?o?ci od pierwszego wejrzenia, a nie tylko na podstawie tego, ?e poniewa? jest to ulubiony wygl?d, zmys?owo i przyszed? wsun?? do jego umys?u, sta? si? by? zdominowany przez uczucie jest.

 

w siebie uznaj?c bardzo wygodne, ?e uczucie, pami?tasz nostalgi? i rado??, kt?re nie mog? by? wyja?nione przez umys?. By?oby dowody, ?e wzajemnie czu? siebie w duszy. Niekt?rzy ludzie, m?wi si? r?wnie?, aby cieszy? si? uczucia, takie jak rosn? do nieba. Je?li przez siebie od pierwszego spotkania zaatakowany przez niekontrolowany dziwne uczucie, chyba ?e osoba ta jest bli?niacza dusza.
Re to by?oby dowodem, ?e wzajemnie czu? siebie w duszy. Niekt?rzy ludzie, m?wi si? r?wnie?, aby cieszy? si? uczucia, takie jak rosn? do nieba. Je?li przez siebie od pierwszego spotkania zaatakowany przez niekontrolowany dziwne uczucie, chyba ?e osoba ta jest bli?niacza dusza.
Re to by?oby dowodem, ?e wzajemnie czu? siebie w duszy. Niekt?rzy ludzie, m?wi si? r?wnie?, aby cieszy? si? uczucia, takie jak rosn? do nieba. Je?li przez siebie od pierwszego spotkania zaatakowany przez niekontrolowany dziwne uczucie, chyba ?e osoba ta jest bli?niacza dusza.