Twin nie mo?e o?eni? si? w Seulu, a tak?e chodzi? osobnego ?ycia

Zale?no?? pomi?dzy bli?niaczej duszy jest prawdziwy los drugiej strony, aby przyci?gn?? metoda

 

 

dosta? [3500 jen?w Darmowe oceny], aby medium nie musz? koniecznie przywi?zane tylko w tym ?wiecie.

 

oczywi?cie, bo to ma sens, aby spotka? si? z cudem w tym ?wiecie, po??czy? si? w ko?cu odwiedzi? tymczasowej separacji, jest r?wnie? cz?sto prowadzi do ma??e?stwa. Jednak nie jest to taki, kt?ry jest zdeterminowany, aby zwi?kszy? w?asn? r?k? do siebie, jest to, co mo?na znale?? w zjazd na regulacj? wzrostu duszy.

 

Jednak dwie osoby nie wystarcza, aby pogodzi? si? poprzez wydzielenie, b?dzie to r?wnie? przedstawi? spraw? chodzi? innego ?ycia. To znaczy, ?e przeciwnik nie nie oznacza podw?jn? dusz?, ale powinni?my my?le? i nie spe?niaj? elementy, aby by? pod??czony w tym ?wiecie. Ponadto, w celu bli?niaczej duszy jest naprawd? jeden, musi pokona? znaczn? pr?b?. Je?li nie mo?na usun?? go, dotrze nienaruszonej oddzielania bez Soitogeru ?ycia w ma??e?stwie. W

 

Twin Seul

 

Twin Seul nie najlepiej wi?za? dlaczego
? 2 osoby nie s? zwi?zane nie mo?e, kt?ry jest tak?e zwi?zany jak pozna?em w celu zwi?kszenia spraw? duszy, 2 osoby wi?za? b?dzie uwa?ane za dokonane w decyzji do Boga i nie najlepszy. Nie nale?y spodziewa? si? poprawy siebie poprzez bycie razem, je?li nie mo?na i?? w kierunku prawdziwego szcz??cia, los chcia? rozerwa? podw?jn? dusz?.

 

? w, by sta? si? i s?

 

bli?niaka Seulu i jeden, kt?ry te? spojrze? na drug? stron?, nale?y pozby? si? my?li i poj?? egocentryczny przez kilka etap?w, to trzeba da? bezwarunkow? mi?o??. Dlatego mo?na polega? na drugiej osobie, nawet je?li wiele wzajemnie przyci?gaj? si? wzajemnie silnie, jak i nadziej? na zako?czenie w miejscu, kt?re nie jest wystarczaj?co w?asnych, dwie osoby i szukaj? partnera do egoizmu b?dzie zmuszony podszed? inny spos?b , Cz???, kt?ra nie chce, aby zobaczy?

 

? Od

 

Twin Seul oddzieli? pierwotnie jednym z duszy, bagna przyjrze?, to m?wi, ?e jest obecno??, jak tam lustro w innym jednego z nich. Z tego powodu, mo?na zobaczy? czasami sobie, ?e nie chc?, aby zobaczy? drug? stron?. Ponadto, poniewa? cz?sto jest to, ?e ma odwrotny udzia? istniej? r?wnie? przypadki, kt?re prowadz? do tarapat?w znie?? ju? nie zobaczy? t? cz???.

 

Po do?wiadczy? separacj? bez o?owiu do ma??e?stwa z osobami, kt?re wydaj? si?
je?li bli?ni Seul rozwa?y? i by? pr?b? zwi?kszenia dusz?, b?dzie smakowa? b?l, takie jak czas jest rozdarty dusz?. Ponadto w celu zwi?kszenia dusz?, poniewa? jest r?wnie? dzie?em ?wiadkami traum? zadrapania i ten ?wiat, kt?ry ni?s? w poprzednim ?yciu, to mo?e by? bolesne.

 

do takich my?li, wszystko jest Pr?by doskonali? dusz?. To po przej?ciu przez gehenny jest wola, ?e ??jeste? nawet je?li dusza jest bli?ej do high-dimensional jak by?o oddzielenie podw?jnej duszy, aby rosn? do cz?owieka.