Twin Seul etapu czwartego etapu ?biegacza i Chaser (cichy okres, okres stagnacji)” i

Poprzez realny spos?b

 

 

Twin Seul dosta? [3500 jen?w Bezp?atne ocena] do medium jest siedem etap, naprawd? w kroku a? do fuzji z jednej duszy, czwarty etap jest bardzo bolesny okres mo?e to sta?. W tym momencie, poniewa? dwa rozdzielenia nadchodzi.

 

silnie kolizja w trzecim etapie, po prze?ywa g??boki b?l do siebie, jeden jest ulga nie wytrzyma? b?l i zamieszanie, ?e druga nagle z dala drugiej stronie, wi?c goni? przeciwnika I.

 

ta odleg?o??, nie trzeba si? kurczy?, tak d?ugo, jak nie wyrzuca? ego, kt?re spowodowa?y niezgod? w sekund do trzeciego etapu. Czasami r?wnie?, ?e nadal b?dzie oddzielenie pa?stwa nad do?? d?ugi okres czasu.

 

Ale prawdziwe znaczenie tego etapu jest nie ?ledzi? trzyma? si? z drugiej strony, kt?ra odesz?a raz ja, taki, aby d??y? do duchowego przebudzenia w celu zwi?kszenia ich w?asne. Czy Kizukeru w tej sprawie, b?dzie wa?nym sprawdzianem czwartego etapu.

 

ego i koncepcje je?li goni bardziej oddalony i?? Twin Seul ich zwi?zek

 

? biegacz i Chaser

 

kt?ry zgromadzi? w ?yciu i mi?o?ci do?wiadczenia minionego Chase, tworzy wiele odmowy. Nast?pnie, emocje s? wykonane i psychicznie, aby by? w stanie niestabilnym mocno, ale nie tak silnie, ?e odrzuca przeciwnika.

 

W rezultacie siebie uderzy? niepok?j i w?tpliwo?ci siebie, te? czuj? si? silny b?l swojego przeciwnika. Je?li nie wytrzyma? tego, jeden jest, aby spr?bowa? uciec z relacji. I jeszcze jeden, kt?ry ucieka? z przodu nagle oczy, po?cig rozpaczliwie pr?buj?c odzyska? jako? przeciwnika. W tym zwi?zku, kt?ry lepiej ucieka? runner, po?cig b?dzie dalej Chaser.

 

? cierpienie uciek? do

 

biegacza doprowadzi? do duchowego przebudzenia Chaser Wydaje si? myli?, nie wiedz?c, co si? sta?o. I my?l?, ?e biegacz zw??enie niech si? zaprze samego siebie, nie jest ?atwe lub winy w?asnej Dari uraz? przeciwnika. Stan jest bardzo bolesne, to mo?e by? te niezno?ne.

 

Jednak?e, je?li naprawd? dwie osoby to bli?niaczy dusza, zawodnik nie ma ni? ucieka?, bo sta? si? Chaser nienawi?? rzecz?. Cho? kocham g??boko, poczu? strach patrze? na siebie, ?e nie zna Chaser, jeste? ju? ucieka?. Poniewa? zwi?zek jest rzecz? poziomie duszy, a nie co?, co mo?e si? wydawa?, ?e stara si? poprawi?.

 

Wi?c Chaser, trzeba wyrzuci? raz obsesji listwy. A je?li mamy wzros?a do polerowania w?asnej, jeste?my w stanie przyj?? duchowe przebudzenie.

 

w separacji
czwarty etap, kiedy budzisz si? ze sob? przez okres, znowu patrz?c na siebie, pozostawiaj?c to do siebie, mo?na powiedzie?, aby by? naprawd? okres w celu zwi?kszenia w?asnych, tak aby m?c kocha? siebie. Je?li Norikoere to m?ka, jest mo?liwe uzyskanie duchowego przebudzenia do siebie, i przyby? do tam w ko?cu m?c przej?? do nast?pnego etapu bli?niaczej duszy.
Je?eli my, mo?emy powita? duchowe przebudzenie.

 

w separacji
czwarty etap, kiedy budzisz si? ze sob? przez okres, znowu patrz?c na siebie, pozostawiaj?c to do siebie, mo?na powiedzie?, aby by? naprawd? okres w celu zwi?kszenia w?asnych, tak aby m?c kocha? siebie. Je?li Norikoere to m?ka, jest mo?liwe uzyskanie duchowego przebudzenia do siebie, i przyby? do tam w ko?cu m?c przej?? do nast?pnego etapu bli?niaczej duszy.
Je?eli my, mo?emy powita? duchowe przebudzenie.

 

w separacji
czwarty etap, kiedy budzisz si? ze sob? przez okres, znowu patrz?c na siebie, pozostawiaj?c to do siebie, mo?na powiedzie?, aby by? naprawd? okres w celu zwi?kszenia w?asnych, tak aby m?c kocha? siebie. Je?li Norikoere to m?ka, jest mo?liwe uzyskanie duchowego przebudzenia do siebie, i przyby? do tam w ko?cu m?c przej?? do nast?pnego etapu bli?niaczej duszy.