Aura znaczenia i spotkanie spotka? bli?niaka Seul

▼ (przenoszenie na klikni?cie) to strona akapitu

 

jest aura, kt?ra spe?nia podw?jn? dusz?? W celu wzajemnie przyci?ga?y w duszy usuwaj?c
ustalon? koncepcj? ?atwy do upadku kruche relacje z
bli?niaczych Seul CHECK
Twin Dusza ludzka sta?a si? kolejna prawdziwa [3500 jen?w Bezp?atne ocena] do medium o dosta? spos?b

 

 

dawno podzielony jest dusza, koniecznie ?y? zawsze w ten sam ?wiat i blisko ?rodowisko no. Jest prawdopodobne, aby spe?nia? podw?jn? dusz? nie wysokie, ale mo?e by?, ?e w celu spe?nienia si? spotka?. Gdy napotyka twin dusz?

 

, nie jest zawarty sens. Jest to, jak dot?d ego uzyskano w salonie mie? ?ycie i stereotypy, r?wnie? ?wiadkiem ran odniesionych w poprzednim ?yciu, ma rozwia?. Te rzeczy uniemo?liwi fuzj? dw?ch dusz. W rezultacie mamy w tym ?wiecie istnieje r?wnie? nie mo?e by? w przypadku syntezy j?drowej.
w celu
bli?niaczych Seulu do fuzji, trzeba b?dzie wzajemnie przyci?gaj? si? wzajemnie na poziomie duszy. Sobie z tego sprawy, aby uzyska? poczucie przyt?aczaj?cej szcz??cia, s? uwalniane z tych z?apa?em si? poprzez usuni?cie bezu?yteczn? koncepcj?, ?e to wa?ne, aby z?apa? energi? siebie na wysokim poziomie. Niekt?re z aur? spotka?

 

podw?jn? dusz?? Po napotkaniu
bli?niaka Seul, m?wi si?, ?e maj? taki omen.

 

? kochanka lub bliskiego przyjaciela, rodziny i rozw?d do

 

wielu lat sprzed mie? kochank? i najlepszego przyjaciela, kiedy rozw?d w wa?nej rodziny i jako? b?dzie chcesz spr?bowa? do?? bolesne uczucia w moim ?yciu. W ten spos?b separacji, takie jak dr?enie ?ycia, by? remis, aby spotka? si? z losem bli?niaczej duszy.

 

? straci? co by?o pasj?

 

takich jak, na przyk?ad, nie jest ju? dalej traci? prac?, aby trudno by?o czu? warto ?y?, te? sport, kt?ry zosta? wszczepiony rannych do pracy, du?a gdy nie jest wydarzeniem z poczuciem straty, mo?na Twin Seul pojawia si? w przedniej cz??ci oka, jak tam kto b?dzie go wspiera?. Sama granicy

 

? ?mier? i ?ycie Ratowania

 

bardzo wypadek lub choroba w terminie, nawet je?li jest to do?wiadczenie z w?dr?wki przez jeden z pogranicza ?ycia i ?mierci, jest jednym z aur?, kt?ra spe?nia podw?jn? dusz?. Po stanu wyj?tkowego, ?e dusza zniknie z tego ?wiata, zostanie on r?wnie? by? traktowane jako kolejna dusza jest w koncercie.
w celu
pojedyncze spotkania duszy w celu
stereotypy wzajemnie przyci?ga?y w duszy usuni?to puszk?, konieczne jest, aby usun?? nagromadzony ustalon? koncepcj? i ten ?wiat, co zosta?o bilansow? w poprzednim ?yciu. When bolesne do?wiadczenie w ?yciu jest prekursorem spe?niaj? podw?jn? Seul, aby rozwia? takie poj?cie i zadrapa?, mo?e to budzi? w?r?d for ?y? w pozosta?o?ciach duszy.

 

Twin Seul i proces utrwalania jest nie tylko nigdy nie b?dzie szcz??liwy, przychodzi wielka gehenna. Jednak pierwsze miejsce z jednej duszy jest podzielony na dwie cz??ci, poniewa? jest nauczy? si? przezwyci??y? szereg wyzwa?, to m?wi, ?e bolesne jest r?wnie? niezb?dne dla dusza powraca tak?e do jednego.