Twin Seoul istadju raba 'stadju "runner u Chaser (perjodu siekta, il-perjodu sta?nar)" u

Permezz mod reali

 

 

?emellati f'Seoul tikseb [3500 \ ?ieles evalwazzjoni] li psychics huwa stadju seba ', verament fil-pass segwitu li g?andu mdewba lil wie?ed mill-ru?,-raba' stadju huwa perjodu verament koroh jista 'jsir. F'dan l-istadju, min?abba li l-tnejn ta 'separazzjoni huwa li ?ejjin.

 

?abta bil-qawwa fit-tielet stadju, wara li jkunu esperjenzaw l-u?ig? fil-fond ma 'xulxin, wie?ed huwa e?enzjoni li mhux jifil?u l-u?ig?, u konfu?joni li l-o?ra kienet f'daqqa bog?od g?all-parti l-o?ra, sabiex chase l-opponent I.

 

din id-distanza, inti ma g?andekx ti?kien sakemm inti ma armih l-ego li kkaw?a l-inkwiet fit-tieni g?at-tielet stadju. Kultant, huwa wkoll li jkompli s-separazzjoni ta 'l-istat matul il-perjodu pjuttost twil ta' ?mien.

 

I?da l-tifsira reali ta 'dan l-istadju mhuwiex li j?ommu rekord li ri?ikla?? g?all-parti l-o?ra li marru darba, I, dak l-ordni biex jimmiraw qawmien spiritwali biex itejbu tag?hom stess. Jekk Kizukeru f'dan is-sens, se jkun test importanti tar-raba 'stadju.
ego
u kun?etti jekk tmur iktar 'il bog?od tmur Twin f'Seoul relazzjoni tag?hom

 

? runner u Chaser

 

li jkun akkumula fil-?ajja u l-im?abba l-esperjenza tal-Chase passat, din to?loq ?afna ta' ?a?da. Imbag?ad, l-emozzjoni hija mag?mula u mentalment biex tkun fi stat instabbli b'mod qawwi, i?da mhux daqshekk li tirrifjuta bil-qawwa l-avversarju.

 

B?ala ri?ultat, xulxin laqat l-ansjet? u dubju ma 'xulxin, ukoll in?oss u?ig? qawwi avversarju tieg?u. Jekk inti ma jibqg?ux isofru dan, wie?ed huwa li tipprova li ja?arbu mir-relazzjoni. U, wie?ed ie?or li kien jo?ro? mill-fa??ata tal-f'daqqa g?ajnejn, ?iri desperately jippruvaw li terga b'xi avversarju. F'din ir-relazzjoni, li a?jar li jimxu 'l bog?od l-runner, ?iri se jissej?u b?ala l-Chaser.

 

? sofferenza kien ?arab lejn runner

 

li jwassal g?al Chaser qawmien spiritwali Ikun jsiru konfu?i ming?ajr ma jkunu jafu dak li ?ara. U, tidjiq runner think I let lilu ji??du nnifsu, huwa fa?li jew tort Dari grudge tag?hom stess kontra l-opponenti. L-istat huwa ?afna u?ig?, jista 'jkun dawk insupportabbli.

 

Madankollu, jekk inti verament ?ew? persuni huwa ru? twin, l-runner ma jkollux minn dam bog?od g?ax sirt Chaser ?a?a mibeg?da. Filwaqt I love profondament, t?oss l-bi?a li t?ares lejn myself li huwa ma jkunx jaf il-Chaser, huma inti ?adthom run bog?od. Peress li l-relazzjoni hija xi ?a?a tal-livell ru?, mhux xi ?a?a li jistg?u ji?u meqjusa li jippruvaw itejbu.

 

Allura, Chaser, inti tarmi l ladarba l-ossessjoni tal-runner. U, jekk a?na ?died g?al lustrar tag?hom stess, a?na kapa?i li jilqg?u l-qawmien spiritwali.

 

fil-separazzjoni
-raba 'stadju meta tqum fil xulxin permezz ta' perjodu ta ', g?al darb'o?ra tluq fil lili nnifsi billi j?allu qed xulxin, jista' jing?ad li jkun hemm verament perjodu biex i?idu tag?hom stess sabiex ikunu jistg?u im?abba lilek innifsek. Jekk Norikoere dan ordeal, huwa possibbli li tinkiseb qawmien spiritwali lil xulxin, u waslu sa hemm I finalment tkun tista 'tippro?edi g?all-istadju li jmiss tal-ru? ?emellati.
Jekk a?na, nistg?u nilqg?u qawmien spiritwali.

 

fil-separazzjoni
-raba 'stadju meta tqum fil xulxin permezz ta' perjodu ta ', g?al darb'o?ra tluq fil lili nnifsi billi j?allu qed xulxin, jista' jing?ad li jkun hemm verament perjodu biex i?idu tag?hom stess sabiex ikunu jistg?u im?abba lilek innifsek. Jekk Norikoere dan ordeal, huwa possibbli li tinkiseb qawmien spiritwali lil xulxin, u waslu sa hemm I finalment tkun tista 'tippro?edi g?all-istadju li jmiss tal-ru? ?emellati.
Jekk a?na, nistg?u nilqg?u qawmien spiritwali.

 

fil-separazzjoni
-raba 'stadju meta tqum fil xulxin permezz ta' perjodu ta ', g?al darb'o?ra tluq fil lili nnifsi billi j?allu qed xulxin, jista' jing?ad li jkun hemm verament perjodu biex i?idu tag?hom stess sabiex ikunu jistg?u im?abba lilek innifsek. Jekk Norikoere dan ordeal, huwa possibbli li tinkiseb qawmien spiritwali lil xulxin, u waslu sa hemm I finalment tkun tista 'tippro?edi g?all-istadju li jmiss tal-ru? ?emellati.