What I do Jekk inti tissodisfa ru? twin tag?na?

Twin Soul huwa [3500 \ ?ieles evalwazzjoni] ?enwina g?all psychics ta biex tikseb mod

 

 

-kontroparti tieg?u mhux ne?essarjament jg?ixu dejjem fl-istess era u l-istess pajji?. Huwa ta 'spiss jirrepeti t-trasferiment mill separatament ?aj. Anki jekk a?na kienu kapa?i jil?qu l-ru? twin f'din id-dinja huwa jkun qrib miraklu, u huwa wkoll xhieda tal-ru? ta 'xulxin kibret g?al stadju og?la permezz tal-ordeal.

 

G?alhekk, jien jiltaqg?u nies li jidhru l-ru? twin, divertiment Ejja pur li hija kienet f'po?izzjoni li jil?qu kontroparti tieg?u. Meta ltqajt mhux biss tag?hom stess, inti g?andek tkun kuntenta li g?andhom jing?aqdu avversarju. Li t?ossok onestament espressa, billi tirrikonoxxi b'mod re?iproku li huwa ru? twin lil xulxin, se-ru? li kienu wandered bejn jinsabu ?afna itwal fil fa?li jippro?edi lejn il-kuntentizza biex issir wa?da.

 

twin f'Seoul b?al meta kemm
? wa?da jew inti kienu mi??ew?a hija l-istorja komuni jiltaqa

 

?emellati Seoul ta 'dik il-persuna mi??ew?a huwa, huwa qal li meta l-ru? kibret biex jing?elbu g?add ta' sfidi inti. G?al din ir-ra?uni, ?afna drabi huwa jiltaqg?u ?-?mien huwa meta inti tid?ol ?ertu ?ajja grad. Meta ltqajt hija storja komuni huwa wkoll il-fatt li wie?ed jew tnejn kienu mi??ew?a.

 

? affari

 

avversarju jew wi??u b'attenzjoni u qabel running fir-relazzjoni, u anki fil-ka? kienu s?ab mixtrija fi kwalunkwe, inti mhux ser tkun kapa?i twaqqaf l-ru? twin jattiraw xulxin. Madankollu, g?andek tevita milli jinqabad fl-affari, jinjora l-imsie?eb inti issa. L-ewwelnett, qed tiffa??ja minn quddiem g?al-destin tag?hom stess, g?andna nkomplu solvuti bil-mod u b'attenzjoni ?ew? persuni. Dan huwa wkoll meqjus li jkun ordeal impost fuq l-ru? twin, ejja nikseb fuq biex isibu l-a?jar mod.

 

? destin jissodisfaw

 

twin ru? li inti ma jmorrux lil hinn u biex jipprote?u l-l-li huwa kwa?i miraklu, I met Mill-fatt li j?ossu impatt qawwi fil-?in, hemm ukoll ka? li jirri?ulta fi runaway g?all-tiddetta tal-qalb tieg?i in?oss li huwa destin. I?da huwa mhux biss huwa l-destin kelma b?ala tarka. Min?abba li huwa destin, jien tipprova Omoikomo li g?andna ?ew? persuni jwe??g?u l-in?awi ji?u flimkien.

 

kif deskritt hawn fuq, is-sitwazzjoni li mhuwiex marbut sa?ansitra jridu jkunu marbuta huwa test mog?ti lill ?ew? persuni. Ting?eleb din ordeal, ukoll sabiex tikber og?la r-ru? ta 'xulxin, biss ta??etta xieraq il-qag?da pjuttost milli runaway, huwa importanti li tkun organizzata.

 

b'dan il-mod
mhux biss im?abba u ?wie? mal-ru? twin huwa l-g?an, mhux ne?essarjament li jkun f'sitwazzjoni li huwa konness mill-kiri go anki b?ala I iltaqa 'mal-ru? ?emellati. Naturalment, huwa naturali li jesprimu quddiem il-fer? g?al dak li ssodisfaw, jekk mhux l-ambjent mg?ammra tajjeb g?all jekk ?ew? persuni huma marbuta, huwa importanti li jiffa??jaw sod is-sitwazzjoni.

 

Barra minn hekk, biss im?abba relazzjoni jew ?wie? b?ala mod biex jimxu r-ru? twin mhuwiex g?an. Ikun ukoll wa?da mill-forom ta 'g?addej g?al kull twassal o?ra b?ala l-aqwa ?abib ta' ?ajja.
Jekk le, huwa importanti li jiffa??jaw sod is-sitwazzjoni.

 

Barra minn hekk, biss im?abba relazzjoni jew ?wie? b?ala mod biex jimxu r-ru? twin mhuwiex g?an. Ikun ukoll wa?da mill-forom ta 'g?addej g?al kull twassal o?ra b?ala l-aqwa ?abib ta' ?ajja.
Jekk le, huwa importanti li jiffa??jaw sod is-sitwazzjoni.

 

Barra minn hekk, biss im?abba relazzjoni jew ?wie? b?ala mod biex jimxu r-ru? twin mhuwiex g?an. Ikun ukoll wa?da mill-forom ta 'g?addej g?al kull twassal o?ra b?ala l-aqwa ?abib ta' ?ajja.