Aura noz?mi un sastap?an?s tikties twin Seula

▼ (p?rvietojas ar klik??i) ?? lapa punkta

 

ir aura, kas atbilst dv??u dv?seli? Lai savstarp?ji piesaist?ja dv?sel? neno?emot
fiks?to koncepciju viegli sabrukt trausl? attiec?bas ar
dv??u Seulas CHECK
Twin Soul k?uva cits cilv?ks patiesi [3500 jenas Free izv?rt?jums] ar medijiem, kas, lai ieg?tu ce?u

 

 

sen sadal?ts dv?seli ir, vienm?r dz?vot vienm?r pats ?aj? pasaul?, un tuvu vide n?. Tas ir iesp?jams, lai apmierin?tu dv??u dv?seli nekad augsts, bet var b?t, ka, lai sasniegtu, lai apmierin?tu. Kad sastopas

 

dv??u dv?seli, tur ir iek?auts noz?me. Tas ir, l?dz ?im ego tika ieg?ta dz?ves, ir dz?vi un stereotipus, k? ar? pieredz?jusi br?ces cietu?i iepriek??j? dz?v?, ir klied?t. ??s lietas nov?rs?s sapl?dinot divas dv?seles. T? rezult?t?, m?s ?aj? pasaul? ir ar? nevar b?t gad?jums fusion.
lai
dv??u Seul? ar fusion, jums b?s nepiecie?ams viens otru piesaista viens otru pie dv?seles l?men?. Saprast to, lai ieg?tu saj?tu milz?gs laimes, tiek atbr?voti no tiem nozvejotas sevi no?emot bezj?dz?gi koncepciju, tas ir svar?gi, lai nozvejas ener?iju otru augst? l?men?. Da?i auru, lai apmierin?tu

 

twin dv?seli? Kad sastopas
dv??u Seula, tas esot ??da z?me.

 

? m???kais vai tuvs draugs, ?imenes un ??ir?an?s

 

daudziem gadiem iepaz??an?s ir m???kais un lab?kais draugs, kad j?s ??ir?an?s ir svar?gs ?imen?, un kaut k?, j?s v?laties, lai gar?a diezgan s?p?gas saj?tas man? dz?v?. T?d? veid? nodal??ana, piem?ram, kratot dz?vi, ir neiz??irts, lai tiktos ar likteni dv??u dv?seles.

 

? zaud?t to, kas bija aizrau?an?s

 

k?, piem?ram, vairs turpin?t zaud?t darbu, ir bijis gr?ti sajust v?rts dz?vot, ar? sports, kas tika implant?ti cietus? str?d?t, liela ja ir notikums ar zaud?juma saj?tu, j?s varat Twin Seula par?d?s acs priek??, jo, kas atbalst?s vi?u. Sama robe?as

 

? dz?vi un n?vi Bailout

 

?oti nelaimes gad?jums vai slim?ba, kad d??, pat tad, ja t? ir pieredze kl?stot pa vienu no robe?as dz?v?bu vai n?vi, ir viens no auru, kas atbilst dv??u dv?seli. P?c ?rk?rtas st?vok?a d??, dv?sele pazud?s no ??s pasaules, t? ar? var uzl?kot k? cita dv?sele ir koncert?.
lai
dv??u dv?sele sastopas lai
stereotipus savstarp?ji piesaist?tie dv?sel? no?emta baloni?u, tas ir nepiecie?ams, lai nov?rstu uzkr?to fiks?to koncepciju, un ?? pasaule, kas ir uzskaites iepriek??j? dz?v?. Kad s?p?ga pieredze dz?v? ir prekursors, lai apmierin?tu dv??u Seulu, lai klied?tu ??du priek?statu un skr?p?jumiem, tas var?tu pamosties no lai dz?vot paliek?m dv?seli.

 

dv??u Seula un process sapludinot ir ne tikai nekad neb?s laim?gs, n?k liela p?rbaud?jums. Tom?r pirm? vieta viena no dv?seles ir sadal?ta div?s da??s, jo ir iem?c?ties p?rvar?t virkni probl?mu, t? saka, ka s?p?gi tas ir ar? nepiecie?ams, lai dv?sele ar? atgrie?as vienu.