Twin Seula un slikts fiziskais st?voklis

Twin Seoul, kas ir sadal?ts divos veidos

 

 

sen ieg?t [3500 jenas Free nov?rt?jums] re?ls psihisks, j?s varat reti saskarties ?aj? pasaul?. Twin Seula sastopas un notiek gar?go atmodu no ?? br??a, tad saj?ta ir at??ir?ga, skaidrs, kad j?s satikt citus cilv?kus.

 

un izmet ego, ko, lai veicin?tu gar?go atmodu, ielejot pretinieku un pats twin Seula beznosac?jumu m?lest?bu, dv?seli, kas atdala avansa posm?, lai k??tu par vienu T? ir.

 

?aj? proces?, var izrais?t izmai?as fizisko st?vokli. Tas var par?d?ties k? sajukums taj? laik?, bet to, ko nevar uzzin?t, vai c?lonis j?veic slimn?c?. Ja ir t?da lieta, jums ir ar? pie?emt, ka procesa gar?g?s atmodas.

 

sastopas notiek mai?u dv??u dv?seli ar gar?go atmodu, kas notiek, jo met

 

dv??u Seoul izmai?as bie?i vien ir saist?ta ar

 

? piecas ma?as, patie??m da??das izmai?as n?ks fizisko st?vokli. Piem?ram, j?s varat main?t m???ko ?dienu, saj?tu lietas un dzird?t lietas, kas izskat?s vai ir iepriek??j? at??ir?b? no, j?s main?t par piec?m ma??m, kas daudzos gad?jumos.

 

? fizisk? st?vok?a un lauzt garu l?dzsvaru

 

da?reiz p?rtrauktu fizisko st?vokli un gar?go l?dzsvaru ar ??m izmai??m. Ar? tas ir min?ts vai k??t iekaisu?as vai p?k??i bezmiegs bez jebk?da iemesla, ir tas, ko var redz?t ar? slikt? st?vokl?, jo gar?g?s atmodas. Turkl?t Dari iekaisis kakls un kr?tis gan nav slim?ba, piem?ram, zvan??ana aus?s un apet?tes zudums var b?t vai kas noticis. Turkl?t, k? ??da vai tur ir slikta d??a vai nejut?gums ar rok?m un k?j?m, tas nav maz, var izrais?t gremo?anas visu ?ermeni, nevis vietas konkr?t? ?erme?a.
sabrukums
? ieg?t d?vaina saj?ta Kundalini atmodas

 

nov?rgusi un gar?go l?dzsvaru, jo ?pa?i Cundari Tas ir teikt, ir izrais?jusi ?? pieredze vair?k nek? divi pamo?an?s. Noz?m?, ka coiling k? ??ska vai p??is ir kundalini, no ?akras atv?rt atmodinot, ener?iju caur mugurkaula saj?ta, ka m?s uzk?pa coiling ir Kundalini pamo?an?s.

 

?is Kundalini izraisa uzbudin?juma trauc?jumi sauc Kundalini sindroms ir izplat?ta ar? gar?gaj? pasaul?, ir t?, ka darb?bas trauc?jumu izraisa uzbudin?juma.

 

gar?go atmodu, kas s?kas no un atbilst m?su
dv??u dv?seli, kas var iet uz skatuves ar gar?g?s atmodas ir neizb?gams, lai iet caur procesu, kur? divas dv?seles k?uvis par vienu. Poor fiziskais st?voklis, kas rodas, lai to izdar?tu, jums ir t?da, ka j?s gatavojas notikt. Ikviens, kur? ?akra piedz?voja Kundalini mostas atv?rts, var?tu b?t tendence k??st sp?c?g?ka.

 

dodoties atk?rtot ??du gar?go atmodu, var?s iet uz aug?u vienu soli uz skatuves, lai k??tu par vienu patiesi m?l dv??u dv?seli.
Ar gatavojas atgriezties Ri, tas var?s iet uz aug?u vienu soli uz skatuves, lai k??tu par vienu patiesi m?l dv??u dv?seli.
Ar gatavojas atgriezties Ri, tas var?s iet uz aug?u vienu soli uz skatuves, lai k??tu par vienu patiesi m?l dv??u dv?seli.