Dvivietis Seulas etape septint?j? etap? kaip "Harmony (Reunionas)" yra

Tikras b?das

 

 

kada nors gauti [3500 \ Nemokama vertinimas] ir ai?kiaregiai, du ?mon?s, kurie padidino savo vienas kito ?veikti ?e?is dvyn? siel? scenoje ?engia dvasi?kai pabud?, didysis jis at?jo gauti laim?s suvynioti ? energijos poj?t?. Ir yra septintasis etapas yra paskutin? Sveiki.

 

tik ne partneris, du prad?jo pilti bes?lygi?k? meil? yra taip pat aplink, n?ra jau baisu dalykas. Kai j?s pasieksite ?? etap?, tarpusavyje papra?? tarpusavyje per?engia ego, j?s norite po ilgo laiko v?l susitikti.

 

?iame etape, jis tampa vienu ie?koti kitos ?alies, galite pajusti, kad jis yra gyvas, kad b?t? harmonija. Tada, su tik?jimu, kad myli vienas kit? yra tvirtai, jums, kad Sarakedase mano i?vaizda tiesa i?pilant ego.

 

2 ?mon?s energijos pilamas bes?lygi?k? meil? prie dviej? sielos ir aplinkos ?

 

?e?t? etap? ?moni?

 

? bes?lygi?ka AER suteikta pa?in?i? santykiai, kad aplink laimingi, visi atleisti, kaip ir tapo, du sielos sukelia rezonans?, jums tur?t? b?ti suteikta galimyb? v?l pritraukti. Ir kai tu ?aidi susijungimu, mes turime santyk?, kad galite suknel? suteikti meil? bes?lygi?kai kitai ?aliai.

 

?? kart?, supratau, kad j? santykiai yra dviej? siela yra ?venta, kad buvo atkreiptas apie Dievo, mes suprantame, kad yra stiprus ry?iai. Kad jis pasiek? ?? etap?, j?s b?site visos Dievas ir visata yra palaiminta. Tada, ?vairi? dalyk? dviej? ?moni? yra laim? duota, j?s galite pajusti geriausias laim?s.

 

? Ne tik prie?ininkas yra

 

dviej? Seulas taip pat aplink ?mon?s d?koti ir meil?s, du ?mones, kurie tapo ?manoma myl?ti nuo?ird?iai b?ti tarp ?moni?, meil?, taip pat aplink ne tik tarpusavyje tai i?liesiu dosniai. Yra, pie?ti, jei dviej? ?moni? Tur?tum?te d?kingumas yra perpildyta visiems Lygiuoti a? pasakyti pasauliui. Ir b?ti laimingas aplink, du i? laim?s bus kulminacija. Tai sak?

 

, nerei?kia, kad nenugalimas ant vyksta dabar gyvena, aplankys daug sunku ?vairov?. Ta?iau, palaikyti vienas kit? tarpusavyje galingai meil?s su dviem ?mon?mis, ir taip pat gali gauti param? i? ?moni? aplink, ji tur?t? Ikeru pat ?veikti sud?tingus ?vykius.

 

Taigi dvi sielos ?vent? septintoji ?ingsnis _X000D_ galutiniame etape tampa pilna, dviej? Seulas grojo harmoningas, gal?ti u?baigti k?no sielos pasiekti dvasin? labai auk?t? etap? xiang. Ir pus? sielos, kad jau ie?ko iki ?iol, tai gali i?sipildyti pagaliau sukelti.

 

sugalvoti ?ia, j?s turite eiti per tyrim? skai?ius. Kelias yra jokiu b?du butas, j?s taip pat turi nusivyl?. Ta?iau taip pat manau, kad procesas iki tarpusavyje pasveikinti realius ry?ius, spoksoti ? save vienoje vienu etapu, svarbu eiti valyti savo siel?.
Vietoj to, j?s taip pat turi nusivyl?. Ta?iau taip pat manau, kad procesas iki tarpusavyje pasveikinti realius ry?ius, spoksoti ? save vienoje vienu etapu, svarbu eiti valyti savo siel?.
Vietoj to, j?s taip pat turi nusivyl?. Ta?iau taip pat manau, kad procesas iki tarpusavyje pasveikinti realius ry?ius, spoksoti ? save vienoje vienu etapu, svarbu eiti valyti savo siel?.