[3500 иен Тег?н ба?алау] на?ты психикалы? алу?абая?ыда ек? жолмен б?л?нед? Twin Сеул, с?з сирек б?л д?ниеде тап болуы м?мк?н. Twin Сеул кездесед? ж?не осы с?ттен бастап рухани оянуын орын, сез?м с?з б...