Ejima Seoul ogbo an? ogbo "na-agba ?s? na ach?sokwa (nk?t? oge, ?n?d? na-ach?gh? oge)" na

Site ezigbo ?z?

 

 

ejima Seoul nweta [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi b? a asaa ogbo, n'ezie na nz??kw? elu ka gwak?tara ka onye nke mkp?r? obi, nke an? ogbo b? n'ezie na-egbu mgbu oge ? p?r? ?gh?. Na a na ogbo, n'ihi na ab?? nke nkewa na-ab?a.

 

ike nkukota na nke at? ogbo, mgbe na-enwe mwute ? b?la ?z?, na otu onye b? a enyemaka n'iru ihe mgbu, na mgbagwoju anya na nd? ?z? b? na mberede n'ebe nd? ?z?, ot? ?ch? iro I.

 

nke a anya, ? na-ad?gh? ?da mb? d? ka ogologo d? ka ? na-at?fu na ego nke butere discord nke ab?? na nke at? ogbo. Mgbe ?f?d?, ? na-na ga-an?gide na nkewa nke ala n'elu p?tara ogologo oge.

 

Ma p?tara n'ezie a na ogbo b?gh? na-esochi ?rapara n'ah? nd? ?z? na je otu ugboro, na m, d? ka ?h? na a ime mm?? edemede aka ha onwe ha. Ma Kizukeru ke mmet?ta, ga-a isi ule nke an? ogbo.

 

ego na echiche ma ? b?r? na ?ch? ihe p?? gaa Ejima Seoul mmek?r?ta ha

 

? agba ?s? na ach?sokwa

 

onye-akwak?ba na nd? na ?h?nanya ah?mah? nke gara aga Chase, ? na-emep?ta a otutu agugo. Mgbe ah?, mmet?ta uche na-mere na uche ga-ke-ejigh? n'aka ala ike, ma ? b?gh? ot? ah? ga-aj? ike nd? iro.

 

N'ihi ya, onye ? b?la ?z? see nchegbu na obi ab?? ? b?la ?z?, na-na-ad? m a ike mgbu ya iro. ? b?r? na ? na-ad?kwagh? na-atachi obi na nke a, na otu onye b? na-agbal? iji gbap? n'aka mmek?r?ta. Ma, otu ?z? nke na-agbap? si n'ihu nke na mberede anya, ch?r? emecha na-agbal? inweta onwe n'?z? ?f?d? iro. Na nke a mmek?r?ta, onye mma na-agba ?s? ah? na-agba ?s?, ch?r? ga-ezo d? ka ach?sokwa.

 

? ata ah?h? gbagara

 

-agba ?s? na-edu ka a ime mm?? edemede ach?sokwa ? ga-agh? mgbagwoju anya n'amagh? ihe meren?. Na, na-agba ?s? na ibelata na-eche na m ka ya ju onwe-ya, ? d? mfe ma ? b? na-ata ?ta ha itinye iwe n'obi megide onye iro. The ala b? nn?? na-egbu mgbu, ? p?r? ?b? nd? egwu.

 

Ot? ? d?, ? b?r? na ? n'ezie na mmad? ab?? b? a ejima mkp?r? obi, na-agba ?s? ad?gh? kar?a gbaa ?s? n'ihi na m gh?r? a na-akp? as? ihe ach?sokwa. Mgbe m h?r? n'anya nke ukwuu, na-eche egwu anya na onwe m na ? na-amagh? ach?sokwa, ? na na-na na na-agba ?s? p??. Ebe ? b? na mmek?r?ta b? a ihe nke mkp?r? obi lar??, ab?gh? ihe na-nwere ike chere na-agbal? ka mma.

 

Ya mere, ach?sokwa, ? ga-at?fu ozugbo ibu nke na-agba ?s?. Ma, ? b?r? na any? na-am?ba na-Polish ha onwe ha, any? na-enwe ike ?nabata ime mm?? edemede.

 

na nkewa
an? ogbo mgbe ? na-eteta na onye ? b?la ?z? site na a oge nke, ?z? akasiakde onwe m site na-ahap? na-? b?la ?z?, nwere ike kwuru ka a n'ezie oge nt?t ha onwe ha ka na-enwe ike ?h? onwe g? n'anya. ? b?r? na Norikoere a niile, ? b? ike iji nweta a ime mm?? edemede ? b?la ?z?, na rutere ruo n'ebe ah? ka m nwere ike gaba ?z? ogbo nke ejima mkp?r? obi.
? b?r? na any?, any? nwere ike na-anabata a ime mm?? edemede.

 

na nkewa
an? ogbo mgbe ? na-eteta na onye ? b?la ?z? site na a oge nke, ?z? akasiakde onwe m site na-ahap? na-? b?la ?z?, nwere ike kwuru ka a n'ezie oge nt?t ha onwe ha ka na-enwe ike ?h? onwe g? n'anya. ? b?r? na Norikoere a niile, ? b? ike iji nweta a ime mm?? edemede ? b?la ?z?, na rutere ruo n'ebe ah? ka m nwere ike gaba ?z? ogbo nke ejima mkp?r? obi.
? b?r? na any?, any? nwere ike na-anabata a ime mm?? edemede.

 

na nkewa
an? ogbo mgbe ? na-eteta na onye ? b?la ?z? site na a oge nke, ?z? akasiakde onwe m site na-ahap? na-? b?la ?z?, nwere ike kwuru ka a n'ezie oge nt?t ha onwe ha ka na-enwe ike ?h? onwe g? n'anya. ? b?r? na Norikoere a niile, ? b? ike iji nweta a ime mm?? edemede ? b?la ?z?, na rutere ruo n'ebe ah? ka m nwere ike gaba ?z? ogbo nke ejima mkp?r? obi.