Ejima Seoul ogbo nke ab?? ogbo na "ule" b?

Ndib?h? a ?z?

 

 

ejima Seoul nweta [3500 yen Free nyochaa] a ezigbo ihe gbasara mm??, mgbe ? na-agbal? ka ?laghachi na onye nke mkp?r? obi ?z?, ? na-kwuru na na-n'aka na-agafe asaa nkebi. Ke akpa ogbo ka agh?ta onye ? b?la ?z?, na ase ike na n'?z? ime mm?? edemede, ma n'oge gara aga na oge ga-ogbo na-akp? "ule" nke ab?? ogbo.

 

Nke a kwuru na-ab? nd? mb? na-egosi ?dachi ah? na-aga site na asaa nkebi. Ozugbo n'oge gara aga na ime mm??, ogbo na ihu na ezigbo nsogbu b? nke ab?? ogbo. The "ule", mgbe ah? mara na i nwere mmas? ka onye ? b?la ?z? na-ike ka ? b?la ?z?, na site ewere n'ime aka?nt? ezigbo nsogbu nyere otu n'ime nsogbu ot? n'ihu na ?z? ogbo.

 

ot? anya n'ihi na ? b? mmad? ab?? na-ab?a a kpamkpam d? iche iche nd?, ? ga-enwe ike iji gh?? otu d? nn?? mfe ?b?na mkp?r? obi nke nd? counterpart. N'ihi ya, anya nke ego na e ak? na onye ? b?la nke nd?, ga-na-ak?da nd? dashes ?hap? n'echiche na-enwetara na mb? ogbo.

 

n'oge mb? nke gbakee

 

? ah?mah? na nke ab?? ogbo nke ihe ?m?ma b? Kaowodasu

 

ejima Seoul Ejima Seoul ? b?la nke ?h?nanya na ah?mah? a na-amanye, a ime mm?? edemede na e nwere na mb? ogbo a echefu ? ga-enweta. Nke a b?, kar?a na mkp?r? obi b? na-akp? onye ? b?la ?z?, na ah?mah? na ihe ?m?ma e nwetara na nke biri nd? ugbu a b? ogide na-emesi ike nke mmet?ta.

 

? nakwa na ? na-emezugh? na ?h?nanya na ah?wo m

 

mgbe ka n'anya nwetara imprinting nke n'?z? a, b?an? or? nd? d? ot? ah? d? ka onye akara amanye na ha onwe ha site na ah?mah? Xiang. Ya mere na-ekwu okwu, nke ah? b? ihe na-ad?gide n'obi nd? d? ot? ah? a ?z? na imprinting. Mmet?ta na-ad?ta onye ? b?la ?z? na-ike ka ? b?la ?z? na

 

akpa ogbo, ? ga-agw? site na-echeta nke a imprinting. Mgbe ah?, ? ??nwere ike inyocha na nke nd? ?z? na-adabere na nke imprinting, nwekwara Movement, d? ka ma ? b? site na nchegbu det?r? na n'oge gara aga nke ?h?nanya b?ara ejide a n'echiche nke ekworo na enyo ga p?ta.

 

? ego n'iguzogide megide ya e ak? na ike

 

n'oge gara aga ego ab?gh?-kpochap?r? n'?z? d? nn?? mfe. Ukwuu-agb? site ego, ? ga-enwe ike iji belata anya n'etiti ejima mkp?r? obi. Site na nke a ogbo, ? b? na-eche maka oge mb? mgbu b? ak?k? b? isi nke ab?? ogbo.

 

ejima mkp?r? obi ? b?la ?z?, na ma ? nwere ike imeri nsogbu a na-emeri nke a nke ab?? ogbo a t?furu at?fu na-eme n'?d?nihu nke isi
ya ego, an?wo na-esikar? ike. N'ihi nke a, ejima mkp?r? obi ike nchegbu na ah?h? na ?z? ogbo, na ? ga-enweta na nkewa.

 

ad?kar?gh?, nchegbu na-ata ah?h? na ikpochap? nsogbu nke ab?? ogbo, ma i nwere gaba na ogbo nke na ya na-enwegh? n'itinyekwu na nkewa nke ogbo, ? ga-aka mma na-na-at? anya nke ukwuu. Ma ma ? b? imeri nsogbu ah?, ? ga-ebu n'elu ka ?z? ogbo.
? nwere ike na-gaba ogbo nke na ya na-enwegh? n'itinyekwu na di, ma elegh? anya, ekwes?gh? ?t? anya nke ukwuu. Ma ma ? b? imeri nsogbu ah?, ? ga-ebu n'elu ka ?z? ogbo.
? nwere ike na-gaba ogbo nke na ya na-enwegh? n'itinyekwu na di, ma elegh? anya, ekwes?gh? ?t? anya nke ukwuu. Ma ma ? b? imeri nsogbu ah?, ? ga-ebu n'elu ka ?z? ogbo.