Ejima Seoul ogbo ise ogbo na "ka na-aga" na-

Na a ezigbo ogbo nke ruo anwansi [3500 yen Free nyochaa] ka na-?z?

 

 

ejima mkp?r? obi laghachi otu nke mkp?r? obi nke mb? ?z?, nke ise ogbo ozugbo ahap? nkek? nd? ?z?, ha onwe ha ikekwe oge inyochaghar? onwe ya.

 

mmad? ab?? na-ad?ta onye ? b?la ?z? na-ike, ibe-ewute mgbe m h?r? n'anya nke ukwuu, ?gba ?s? gbap?r? mmek?r?ta, ach?sokwa ?ch? ya, ? b? obodo nke na-uche na-amakwa jijiji, kar?.

 

Ot? ? d?, iji ejima mkp?r? obi ?z? zutere, kegide ike, ? ga-mkpa ? b?la ?z? na-ekele nd? mm?? edemede. Iji edemede, ? ga-ikpochap? nsogbu machibidoro onye ? b?la ?z? n'oge a.

 

Na na-ar? ?r?, t?furu at?fu na ego na-otiti nd? iro na onwe m, ? d? mkpa iji nyefee ?z? ? b?la nke mkp?r? obi. G?n? mere ya, a t?hap?r? site na ?h?nanya nke gara aga adabere na ya, any? nwere ike w?sa adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya. Na

 

 

ise ogbo ejima Seoul agba ?s? na ach?sokwa b?

 

? 2 mmek?r?ta ha oge a ime mm?? edemede ? b?la ?z? na-ekpe ka Chineke, na-akp? ya ab?? mmek?r?ta na-niile n'aka Chineke ?. Site onye ? b?la ?z? iche na a anya, ? ga-eche ihu ? b?la n'ime ihe ?ma aka, ma Chineke na-n'ihi ya, ka m ?z? na-ad?r? mmas? na ?d?d? mgbe ? na-eru ime mm?? edemede ? b?la ?z?.

 

Ot? ? d?, d? nn?? mgbe nd? na-agba ?s? ma ? b?r? na ? na-eche ndidi ikwu ma-ab?a az? mb? ach?sokwa, b?gh? ikpe. Ach?sokwa ozugbo hap?r? ibu na-agba ?s?, ? ch?r? inyochaghar? ihe obi m na mkp?r? obi na-n'ezie na-ach?.

 

na ?gba ?s?, ga na-agbal? ichefu icheta egwu na mmet?ta miri emi nke ach?sokwa, m gh?tara na-ach? a ach?sokwa na mkp?r? obi lar??, any? ga-at?gb? ?h?nanya nke na-ad?gh? Koe.

 

? 2 nd? mmad? Ach?sokwa e agbap? ka

 

-agba ?s? na-eso na evolush?n na ot? ah?, ?gba ?s? ga-echere na-ab?a az? ?z? ha mb?, ma ? d? mkpa na-am?ba akasiakde onwe m ugbu. Ot? ? d?, iji na-ezuru ?kp?lite ??ha ike, ?f?d? nd? na-eche ike ?h? nd? nn?? na-agba ?s?.

 

Ot? ? d?, mmad? ab?? b? a ejima mkp?r? obi, any? ga-an?gide na ka ha webata ke otu ?z? ? b?la. Nd? ?z? okwu, n'otu oge na-ekele nd? mm?? edemede welie onwe g? ezuru, ? na-ekwes?gh? e ?gbanwee emee. Nd? ?z? okwu, ka m na-enwegh? ike ?h? nd? ?gba ?s?, m na-ad?gh? m enwe nd? ?z? nwekwara nd? nkwadebe b? zuru ezu.

 

adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya Ka n'ebe gburugburu
-ise ogbo b? b?gh? naan? maara nke adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya na w?sara n'ime ejima mkp?r? obi nke nd? ?z?, w?sara a ?h?nanya miri emi nakwa na nd? mmad? gburugburu, niile nakwa na ? ga-j?r? ?gbaghara. The n'anya, ga-ad?gh? anya na-ekwe omume na-eme ka nd? resonance nke ejima mkp?r? obi. Enwegh? ?s? ?s?

 

, ?mara na mmad? ab?? nwere a ina na mkp?r? obi ha lar?? nke ? b?la, ? ga-ekwe ka m ?z? d?tara ?n? ab?? nd? mmad? na Chineke.
Nke-ise ogbo, ? b?gh? naan? maara nke adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya na w?sara n'ime ejima mkp?r? obi nke nd? ?z?, w?sara a ?h?nanya miri emi nakwa na nd? mmad? gburugburu, na-ga-ach?r? ?gbaghara niile. The n'anya, ga-ad?gh? anya na-ekwe omume na-eme ka nd? resonance nke ejima mkp?r? obi. Enwegh? ?s? ?s?

 

, ?mara na mmad? ab?? nwere a ina na mkp?r? obi ha lar?? nke ? b?la, ? ga-ekwe ka m ?z? d?tara ?n? ab?? nd? mmad? na Chineke.
Nke-ise ogbo, ? b?gh? naan? maara nke adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya na w?sara n'ime ejima mkp?r? obi nke nd? ?z?, w?sara a ?h?nanya miri emi nakwa na nd? mmad? gburugburu, na-ga-ach?r? ?gbaghara niile. The n'anya, ga-ad?gh? anya na-ekwe omume na-eme ka nd? resonance nke ejima mkp?r? obi. Enwegh? ?s? ?s?

 

, ?mara na mmad? ab?? nwere a ina na mkp?r? obi ha lar?? nke ? b?la, ? ga-ekwe ka m ?z? d?tara ?n? ab?? nd? mmad? na Chineke.