Twin Ne mogu se udati u Seulu, i hodati odvojeni ?ivot

Odnos izme?u twin du?i je pravi sudbina druge strane da privuku metoda

 

 

do?i [3500 jena Besplatno procjene] da vidovnjaci ne moraju nu?no samo nu?no vezan na ovom svijetu.

 

naravno, jer ima smisla za susret ?udesnog u ovom svijetu, biti zajedno na kraju posjetila privremenog odvajanja, ?to je tako?er ?esto dovodi do braka. Me?utim to nije onaj koji odre?uje, da se pove?a svoje me?usobno, je ono ?to posjetiti okupljanje u vrijeme rasta du?e.

 

Me?utim, dvije osobe nije dovoljno da se sastanu kroz odvajanje, to ?e tako?er predstaviti slu?aj da hoda druga?iji ?ivot. To je, protivnik ne zna?i ne twin du?u, ali treba misliti i ne zadovoljavaju elementi bi se spojili na ovom svijetu. Osim toga, kako bi twin du?a je stvarno jedan, mora prevladati znatne isku?enje. Ako ne mo?ete o?istiti, dose?e netaknutoj separacije bez Soitogeru ?ivot u braku. U

 

blizanac Seul

 

blizanac Seul nije najbolje da se ve?e za?to
? 2 ljudi nije vezan ne mo?e, koji je tako?er vezan kao ?to sam susreo za pobolj?anje slu?aj du?u, za 2 osobe biti vezan smatrat ?e se da se kao odluci Bogu i nije najbolji. Ne o?ekuje se da ?e pobolj?ati me?usobno biti zajedno, ako ne mo?e i?i prema stvarnoj sre?i, sudbini bi suza twin du?u.

 

? kako bi postali i

 

twin Seoul i onaj koji previ?e tra?iti druge stranke, odbacite self-centered misli i koncepata kroz nekoliko faza, to ?e morati dati bezuvjetnu ljubav. Dakle, mo?ete se osloniti na drugoj strani, ?ak i ako mnogo me?usobno privla?e jedni druge jako, kao ?to je i nadam se zavr?etak na mjestu koje nije dovoljno sami, dvije osobe i tra?e partnera sebi?nosti ?e biti prisiljeni i?ao na druga?iji na?in , Dio koji ne ?elim vidjeti

 

? Od

 

blizanac Seoul je odvojen izvorno jedne du?e koja kalju?a pogledati, on ka?e da je prisutnost, kao ?to je bilo ogledalo u jo? jednom od svoje vlastite. Iz tog razloga, mo?da ?ete vidjeti ponekad sebi da nisam htio vidjeti drugu stranu. Osim toga, budu?i da je ?esto da ima suprotan dio, tako?er postoje slu?ajevi koji dovode do problema u kojima vi?e ne nose vidjeti taj dio.

 

Kad se pojavi razdvajanje bez olova na brak s ljudima koji se ?ine u
ako blizanac Seoul obzir i bilo je su?enje za pobolj?anje du?u, okusit ?ete bol, kao ?to je vrijeme rastrgan du?u. Osim toga kako bi se pobolj?ala du?u jer ona je i djelo svjedo?e o traumu ogrebotina i ovaj svijet koji je nosio u pro?lom ?ivotu, to bi moglo biti bolno.

 

takvim mislima, sve je ku?nja brusiti du?u. To nakon ?to prolazi kroz isku?enje, da li ?e da ste ?ak i ako je du?a bli?e high-dimenzionalni kao ?to je bilo odvajanje twin du?e, rasti ve?i za ?ovjeka.