Twin Seoul i lo?e fizi?ko stanje

Twin Seul koji je podijeljen u dva na?ina

 

 

davno da se [3500 jena Besplatna procjena] pravi vidovnjak, mo?da rijetko susresti u ovom svijetu. Twin Seoul susre?e i javljaju duhovno bu?enje od tog trenutka, osje?aj je druga?iji o?ita kao kada ste upoznati druge ljude.

 

i odbacio ego promicati duhovno bu?enje, izlijevanjem protivnika i sebe blizanac Seoul bezuvjetnu ljubav, du?u da odvajanje napredak na pozornicu da postane jedan to je.

 

u ovom procesu, mo?e uzrokovati promjene u fizi?kom stanju. Mo?e se pojaviti kao prevrnut na vrijeme, ali ono ?to se ne mo?e nau?iti je li uzrok biti provedena u bolnici. Ako postoji takva stvar, morate prihvatiti da se proces duhovnog bu?enja.

 

susret odvija u promjeni twin du?e s duhovnim bu?enjem koji se javlja u tome upoznao

 

blizanac Seul promjena ?esto je povezana s

 

? pet osjetila, doista razli?ite promjene ?e do?i u fizi?kom stanju. Na primjer, mo?ete promijeniti omiljene hrane, osje?aja stvari i ?uti stvari koje izgledaju kao i ?to su prethodne razliku, promijenili pet osjetila u mnogim slu?ajevima.

 

? fizi?ko stanje i razbiti ravnote?u duha

 

ponekad razbiti fizi?ko stanje i mentalnu ravnote?u ovom promjenom. Tako?er se naziva i postati nadra?enu ili iznenada nesanica bez ikakvog razloga, je ono ?to se mo?e dobro vidjeti u lo?em stanju zbog duhovnog bu?enja. Osim toga, Dari bol u grlu i prsima, iako nije bolest, kao ?to je zujanje u u?ima i gubitak apetita tako?er mo?e biti ili ono ?to se dogodilo. Osim toga, kao takav ili odr?ali su mu?nina ili utrnulost u rukama i nogama, to nije malo mogu dovesti uznemiriti cijelo tijelo, a ne na mjestu odre?enom tijelu.
kolaps
? dobiti ?udan osje?aj bu?enja kundalinija

 

lo?a fizi?ka stanja i psihi?ke ravnote?e, posebno Cundari On je rekao da se zbog tog iskustva vi?e od dva bu?enja. Zna?i da namotavanje poput zmije ili zmaja je Kundalini, od ?akre otvoriti do bu?enja, energiju kroz kralje?nicu dobiti osje?aj da smo uza?ao na namotavanja je Kundalini bu?enje.

 

to kundalini zbog uzbu?enja, poreme?aj se naziva Kundalini sindrom, ?to je uobi?ajeno u duhovnom svijetu je da je kvar uzrokovan uzbu?enja.

 

duhovno bu?enje koje po?inje od te upoznati na?u
twin du?u koja mo?e i?i gore na pozornicu duhovno bu?enje je neizbje?na kako bi se i?i kroz proces u kojem dvije du?e postaju jedno. Lo?a fizi?ka stanje koje nastaje kako bi to u?inili, tako da ?ete se dogoditi. Svatko tko ?akra do?ivjeli bu?enje Kundalini otvorena, mo?da tendencija postaje ja?i.

 

odlaskom ponoviti takvo duhovno bu?enje, mo?i ?e i?i jedan korak na pozornici kako bi postala jedna iskreno vole twin du?u.
Do odlaska na povratak Ri, to ?e biti u mogu?nosti oti?i do jedan korak na pozornici kako bi postala jedna iskreno vole twin du?u.
Do odlaska na povratak Ri, to ?e biti u mogu?nosti oti?i do jedan korak na pozornici kako bi postala jedna iskreno vole twin du?u.