Dvoj?e Seoul f?zi prvn? f?ze a ?uzn?n? (zased?n?)g je

Dvoj?e Seoul jedna du?e v re?ln?m zp?sobem

 

 

p?edchoz? ?ivot se dostat [3500 jen Free posudku] na psychiku je rozd?len na dv? ??sti, byla se spole?nost? Dell se u?it z cesty, aby se zv??ila ka?d?. Dvoj?e Soul ale bylo, ?e to je ?asto rozd?lena do dvou mu?? a ?en, je d?vod, pro? se ??k?, ?e p?edev??m se dozv?d?t o l?sce mu?e a ?eny.

 

twin Seoul, nebo ne ??t ve stejn? dob? ?asto, p??li? je tam otev?en?, jako je ?ivotn? prost?ed? a v?k, spln?n?, ale pravd?podobnost je velmi n?zk?, kter? spl?uj? jak z??dka d?v?rn?ka v tomto sv?t? Ano, vy. Encounters

 

dvoj?e du?e, du?e skrze v?dy sedmi etap?ch ??zen? vesm?ru se sna?? b?t jedno. Je-li spln?na dvoj?e du?e, du?e je, kdy? je povrch reinkarnace se stal jedn?m, mus?me prov?st ?pravy po dlouhou dobu a ve f?zi n?vratu do p?vodn?ho jednoho st?tu.

 

je prvn?m krokem ve f?zi ?uzn?n? (zased?n?)g byl ?asto ??k?, ?e ty, kter? chutnaj? duchovn? smysl.

 

twin Seoul a setkal

 

? du?e je siln? dotazy ochutnat intenzivn? pocit, kdy?, kdy? jsem se setkal s

 

dvoj?e du?e si vzpomenout na radost a velmi dob?e v?doma jeho p??tomnosti, ale p?esto prvn? setk?n?. Kdy? jsme se potkali, k n?mu? se ?asto napad?ny nostalgi?, jako je tam nikdy nesetkal je?t? p?edt?m, ten pocit je intenzivn? pocit sp??e ne? v?ci, jako je n?jak. Zat?m ji? spln?na polovina t?la nebyla radost z n? objevilo, ?e bych se objev? na cel? plo?e.

 

? kdy? se setkal

 

dvoj?e Soul zapojit kolem p?i hled?n? druh? stran?, na druh? stran? bude muset b?t ?ekl, ne? kdy? jsem se setkal s dal??m lidem jasn? odli?n? vliv b???. Nem??e kontrolovat, ?e du?e se vz?jemn? p?itahuj? siln? samy o sob?, n?kdy kon?it Tsuppashiehled? partnera, obvod lid? a ?ivotn?ho prost?ed?, pokud jej? ?innost K dispozici je tak? zapojit. V

 

? duchovn? vzh?ru st?tn?

 

prvn? etapa, du?e navz?jem duchovn? vzh?ru stav. Du?e s sebou a vz?jemn? uzn?vat, jdeme navz?jem zv??en? ?rovn? du?e. Proto je napaden smyslu neexistuje, tak?e Aragai samy o sob?.

 

Prvn? etapa twin Soul setk?n? je moment
twin Seoul p?il?kat ?rove? du?e je ve chv?li, kdy se vz?jemn? p?itahuj? na ?rovni du?e mimo pozici a osobnosti ka?d?ho jin?ho, ??rozumu a podobn?. Tento okam?ik, ale je tak? ?asto forma l?sky na prvn? pohled, a to nejen z toho d?vodu, proto?e to je obl?ben? vzhled, smysln? a p?i?li vklouznout do jeho mysli, stane b?t ovl?d?n pocitem to je.

 

si navz?jem uzn?vaj? velmi p??jemn? pocit, ?e jste si na nostalgii a radost, kter? nelze vysv?tlit mysli. Bylo by to d?kaz, ?e se navz?jem c?tit navz?jem v du?i. N?kte?? lid?, to je tak? ?ekl, aby si pocity, jako jsou stoupaj?c? do nebe. Je-li sami od prvn?ho setk?n? napaden nekontrolovatelnou podivn?m pocitem, mo?n?, ?e osoba je dvoj?e du?e.
Re znamen?, ?e by bylo prok?z?no, ?e se navz?jem c?tit navz?jem v du?i. N?kte?? lid?, to je tak? ?ekl, aby si pocity, jako jsou stoupaj?c? do nebe. Je-li sami od prvn?ho setk?n? napaden nekontrolovatelnou podivn?m pocitem, mo?n?, ?e osoba je dvoj?e du?e.
Re znamen?, ?e by bylo prok?z?no, ?e se navz?jem c?tit navz?jem v du?i. N?kte?? lid?, to je tak? ?ekl, aby si pocity, jako jsou stoupaj?c? do nebe. Je-li sami od prvn?ho setk?n? napaden nekontrolovatelnou podivn?m pocitem, mo?n?, ?e osoba je dvoj?e du?e.