Dvoj?e Seoul a ?patn? fyzick? kondice

Twin Seoul, kter? je rozd?lena do dvou zp?sob?

 

 

d?vno dostat [3500 jen Free ocen?n?] skute?n? psychick?, m??ete jen z??dka setk?v?me v tomto sv?t?. Dvoj?e Seoul setk? a objevit duchovn? probuzen? od t? chv?le, ten pocit je jin? z?ejm?, jako kdy? potk?te dal?? lidi.

 

a zlikvidovat ego t?m podporovat duchovn? probuzen?, nalit?m soupe?e a s?m dvoj?e Seoul bezpodm?ne?nou l?sku, du?i, kter? odd?lit z?loh na jevi?t?, aby se stala jedn?m to je.

 

v tomto procesu, m??e zp?sobit zm?nu ve fyzick? kondice. To se m??e jevit jako rozru?en? v t? dob?, ale co nelze zjistit, zda je p???inou b?t provedeno v nemocnici. Je-li takov? v?c, je t?eba tak? uznat, ?e v procesu duchovn?ho probuzen?.

 

setk?n? se kon? v zm?nou dvoj?ete du?i s duchovn? probuzen?, kter? se vyskytuje v tom, ?e se setkal zm?na

 

twin Soul je ?asto souvis? s

 

? p?t smysl?, opravdu r?zn? zm?ny p?ijdou na fyzick? kondici. Nap??klad m??ete zm?nit obl?ben? j?dlo, smysl v?c? a sly?? v?ci, kter? vypadaj? jako nebo maj? p?edchoz? rozd?l, zm?n?te o p?t smysl? v mnoha p??padech.

 

? fyzick? kondice a zlomit ducha rovnov?hu

 

n?kdy zlomit fyzick? kondice a du?evn? rovnov?hy touto zm?nou. Tak? to je odkazoval se nebo se stanou podr??d?n? nebo n?hle nespavost bez jak?hokoli d?vodu, je to, co je mo?n? vid?t i ve ?patn?m stavu kv?li duchovn?mu probuzen?. Krom? toho Dari bolest v krku a hrudn?ku kdy? nen? nemoc, jako je zvon?n? v u??ch a ztr?ta chuti k j?dlu m??e b?t tak?, nebo co se stalo. Krom? toho, jako takov?, nebo se konala na nevolnost nebo necitlivost v rukou a nohou, nen? to m?lo m??e zp?sobit podr??d?n? cel? t?lo sp??e ne? v m?st? ur?it?ho t?la.
kolaps
? z?skat zvl??tn? pocit kundalini probuzen?

 

chud? fyzick? kondici a du?evn? rovnov?hu, zejm?na Cundari ??k? se, ?e je zp?soben t?m, ?e zku?enosti b?hem dvou probuzen?. Znamen? to, ?e nav?jen? jako had nebo drak je Kundalini, od ?akry otev??t pomoc? probuzen? energie skrz p?te? pocit, ?e jsme vystoupil do vinut? je Kundalini probuzen?.

 

to Kundalini zp?sobeno vzru?en? poruchy se naz?v? Kundalini syndrom je b??n? v duchovn?m sv?t? je to, ?e z?vada je zp?sobena vzru?en?.

 

duchovn? probuzen?, kter? za??n? a spln?n? na?ich
dvoj?e du?e, kter? mohou j?t a? na jevi?t? duchovn? probuzen? je nevyhnuteln?, aby se proj?t procesem, ve kter?m dv? du?e stala jednou. Poor fyzick? stav, kter? se vyskytuje, aby se tak stalo, je takov?, ?e budete st?t. Ka?d?, kdo ?akra za?ili probuzen? kundalini otev?en?, m??e b?t tendence se st?v? siln?j??.

 

t?m, ?e jde opakov?n? takov? duchovn? probuzen?, bude moci j?t o jeden krok na jevi?ti, aby se stal jednou up??mn? r?d dvoj?e du?e.
T?m, ?e jde vr?tit Ri, bude moci j?t o jeden krok na jevi?ti, aby se stal jednou up??mn? r?d dvoj?e du?e.
T?m, ?e jde vr?tit Ri, bude moci j?t o jeden krok na jevi?ti, aby se stal jednou up??mn? r?d dvoj?e du?e.