Dvoj?e Seoul f?zi p?tou etapu a ?pustit“ je

V re?ln?m f?zi a? do duchovn? [3500 jen Free hodnot?c?ch] se dostat zp?sob

 

 

dvoj?e du?e se vrac? k jednomu z du?e origin?l znovu, p?t? etapa jednou pustil nav?z?n? na druh? stran?, jejich vlastn? mo?n? nastal ?as p?ezkou?et s?m.

 

pro dv? osoby vz?jemn? p?itahuj? siln?, vz?jemn? zran?n?, kdy? jsem hluboce milovat, b??ci utekl ze vztahu, Chaser hon? ho, to je stav, ve kter?m je mysl naru?en, resp.

 

Nicm?n?, aby dvoj?e du?e je op?t setk?vaj?, sv?zan? pevn?, budete pot?ebovat jeden druh?ho pozdravit duchovn? probuzen?. K probuzen?, mus? vy?istit probl?my, je? pro sebe v tomto okam?iku.

 

V t? pr?ci, zlikvidovat ego, kter? tr?pil soupe?e a s?m, je nutn? p?edat iniciativu v ka?d? du?i. Jak? to ud?lal, je propu?t?n z l?sky k minulosti podm?n?n? m??eme nal?t bezpodm?ne?nou l?sku. V

 

 

p?t? etapa twin Soul b??ce a pron?sledovatel je

 

? 2 jejich vztah ?as k duchovn?mu probuzen? k sob?, aby byla ponech?na na Bo??m, povolan?m dva vztahy jsou ponech?ny Bohu vy. Od sebe navz?jem od sebe ve vzd?lenosti, bude ?el? ka?d? z ?kol?, ale B?h je tak mi op?t vypracov?ny spolu s p??rodou, kdy? se dostanete na duchovn? probuzen? k sob? navz?jem.

 

Nicm?n?, jen kdy? je jezdec, pokud jste trp?liv? ?ekat ??ci, zda se vr?tit k p?vodn?mu alkoholick? n?poj, nen? tento p??pad. Chaser kdysi opustil posedlost pro b??ce, je t?eba p?ezkou?et, co m? srdce a du?e je opravdu hled?.

 

a b??ci, se bude sna?it zapomenout vzpomenout na strach v hlubok?m posti?en? Chaser, uv?domil jsem si, ?e hled? Chaser na ?rovni du?e, budeme vzd?t se l?sky, kter? neposkytne Koe.

 

? 2 osoby Chaser, kter? byl na ?t?ku

 

b??ce sledovat v?voj stejn?m zp?sobem, bude b??ci se do?kat, a? se vr?t? op?t do sv? p?vodn?, ale je nutn? zv??it z?ral na sebe do t? doby. Nicm?n?, aby m?l dost zvednout sami, mo?n? n?kte?? lid? si mysl?, nemohou b?t sm??en s pom?rn? b??ce.

 

Nicm?n?, dva lid?, je dvoj?e du?e, budeme i nad?le vyv?jet stejn?m zp?sobem v ka?d?m. Jin?mi slovy, ve stejnou dobu tak? pozdravit duchovn? probuzen? pro zv??en? sami dost, nem?li byste tam k posunu doch?z?. Jin?mi slovy, kdy? nemohu b?t sm??en s b??ci, nem?m s?m b?t druh? strana je tak? p??prava je dostate?n?.

 

bezpodm?ne?n? l?ska Nechte sm?rem kolem
v p?t? etap? je nejen v?dom bezpodm?ne?n? l?sky, kter? nalije do dvoj?e du?e strany, nalil hlubokou n?klonnost i lidem kolem sebe, v?ichni tak? budete dot?z?ni odpou?t?t. N?klonnost, se brzy stane mo?n? zp?sobit rezonanci dvoj?e du?e. Ani? by si posp??it

 

s v?dom?m, ?e se dva lid? maj? po?adavek na jejich vlastn? du?e ?rovni ka?d?ho, m?li byste si nechat m? znovu sestavovan? dva lid? Boha.
V p?t? etap?, a to nejen pov?dom? o bezpodm?ne?n? l?sky, kter? nalije do dvoj?e du?e strany, nalil hlubokou n?klonnost i ke sv?mu okol?, tak? budou muset odpustit v?em. N?klonnost, se brzy stane mo?n? zp?sobit rezonanci dvoj?e du?e. Ani? by si posp??it

 

s v?dom?m, ?e se dva lid? maj? po?adavek na jejich vlastn? du?e ?rovni ka?d?ho, m?li byste si nechat m? znovu sestavovan? dva lid? Boha.
V p?t? etap?, a to nejen pov?dom? o bezpodm?ne?n? l?sky, kter? nalije do dvoj?e du?e strany, nalil hlubokou n?klonnost i ke sv?mu okol?, tak? budou muset odpustit v?em. N?klonnost, se brzy stane mo?n? zp?sobit rezonanci dvoj?e du?e. Ani? by si posp??it

 

s v?dom?m, ?e se dva lid? maj? po?adavek na jejich vlastn? du?e ?rovni ka?d?ho, m?li byste si nechat m? znovu sestavovan? dva lid? Boha.