Twin Seoul organizirali prvu fazu i "priznanje (sastanak)" je

Twin Seoul jedan od du?e na pravi na?in

 

 

prethodnom ?ivotu da se [3500 jena Free procjene] da vidovnjaci je podijeljena u dvije, bio je sa Dell da nau?e putovanja kako bi se pobolj?ala svaki. Twin Seoul ali je bio da se ?esto podijeljena u dva mu?karca i ?ene, to je razlog se ka?e da je posebno nau?iti o ljubavi mu?karaca i ?ena.

 

twin Seul, ili nisu ?ivi u istoj eri ?esto, jer postoji previ?e otvoren, kao ?to su okoli? i starosti, upoznali, ali vjerojatnost je prili?no nizak za, koji ispunjavaju kao rijetko poverenja u ovom svijetu Da vas. Encounters

 

twin du?a, du?a kroz uvijek sedam faza od strane menad?menta svemira poku?ava da bude jedan. Kada je ispunjen blizanac du?a, du?a je kada fini? reinkarnacija postati jedan, moramo napraviti korekcije nakon du?eg vremenskog perioda i faza da se vrati na originalnu jednu dr?avu.

 

je prvi korak u fazi "priznanje (sastanak)" je ?esto ka?e da oni koji probaju duhovnom smislu.

 

twin Seulu i sastao se

 

? du?a sna?no upite na okus intenzivan osje?aj kada, kada sam se sastao sa

 

blizanac du?u zapamtiti radost, i svjesni svoje prisustvo, ali na prvom sastanku. Kad smo se upoznali, na koje se ?esto napadali nostalgijom, kao ?to nikada nije sreo ni ranije, taj osje?aj je intenzivan osje?aj, a ne stvari kao ?to je na neki na?in. Do sada je vi?e upoznao pola tijela nije bio radost ?inilo se da ?u se pojaviti na cijeloj povr?ini.

 

? kada se sastao

 

blizanac Seoul uklju?iti oko u potrazi za druge strane, s druge strane ?e biti re?eno nego kad sam upoznao druge ljude jasno razli?it uticaj tr?anja. ne mo?e kontrolirati da du?a privla?e jedni druge sna?no na svoju ruku, a ponekad je rezultiralo Tsuppashi "tra?i partnera, periferiju ljudi i ?ivotne sredine kada je akciju Tu je i da se uklju?e. U

 

? duhovno budnom stanju

 

prvoj fazi, du?a svake druge duhovno budnom stanju. Du?a me?usobno i prepoznaju jedni druge, idemo jedni drugima da se pove?a nivo du?e. Stoga je napao smislu ne postoji tako Aragai u sebi.

 

prvoj fazi blizanac Seoul susreta je trenutak
blizanac Seoul privu?i razinu du?a je trenutak da se privuku jedni druge na nivou du?e izvan polo?aja i li?nost jedni druge, razum i sli?no. Ovom trenutku, ali je ?esto oblik ljubavi na prvi pogled, a ne samo na osnovu toga jer je omiljena izgled, senzualno i do?ao do ubaci u njegov um, postaju da dominira osje?aj to je.

 

jedni u druge prepoznavanju vrlo ugodan taj osje?aj, se?a? nostalgiju i radost koja se ne mo?e objasniti um. Bilo bi biti dokaz da je svaki drugi osje?ati jedni druge u du?i. Neki ljudi, on je tako?er rekao da u?ivaju u osje?aje, kao ?to raste u nebo. Ako se sami sa prvog sastanka napali nekontrolisane ?udan osje?aj, mo?da ta osoba je blizanac du?u.
Re je, bilo bi dokaz da jedni druge osje?ati jedni druge u du?i. Neki ljudi, on je tako?er rekao da u?ivaju u osje?aje, kao ?to raste u nebo. Ako se sami sa prvog sastanka napali nekontrolisane ?udan osje?aj, mo?da ta osoba je blizanac du?u.
Re je, bilo bi dokaz da jedni druge osje?ati jedni druge u du?i. Neki ljudi, on je tako?er rekao da u?ivaju u osje?aje, kao ?to raste u nebo. Ako se sami sa prvog sastanka napali nekontrolisane ?udan osje?aj, mo?da ta osoba je blizanac du?u.