Twin Seoul organizirali peta faza i "pustio" je

U realnom fazi do vidovnjaci [3500 jena Free procjene] da biste dobili na?in

 

 

twin du?a ponovo vratio na jednu od du?e originalnog, peta faza jednom pusti vezanosti za druge stranke, vlastite Mo?da je vrijeme da preispitaju sebe.

 

za dvije osobe privla?e jedni druge sna?no, uzajamno boli dok ja volim duboko, trke pobjegao iz odnosa, Chaser jure, to je stanje u kojem je poreme?ena uma, respektivno.

 

Me?utim, kako bi se twin du?a je ponovo susret vezan sna?no, morat ?ete se me?usobno pozdravljaju duhovno bu?enje. Na bu?enje, mora o?istiti problemi name?u jedni na druge u ovom trenutku.

 

U tom radu, odbacili ego koji je mu?io protivnika i sebe, potrebno je predati inicijativu u svakom od du?e. Ono ?to je on, je pu?ten iz ljubavi iz pro?losti uslovna, mo?emo pour bezuslovna ljubav. U

 

 

peta faza twin Seoul trka? i lovac je

 

? 2 svoje vrijeme odnos na duhovno bu?enje jedni drugima da se prepusti Bogu, koji se zove dva odnosa su svi oti?li Bogu vas. Jedni druge, osim sa distance, to ?e biti okrenuta prema svakoj od izazova, ali Bog je pa neka me opet izvu?i zajedno sa prirodom, kada do?ete do duhovno bu?enje jedni drugima.

 

Me?utim, upravo kada je trka? ako strpljivo re?i da li se vratiti na prvobitni lovac, nije slu?aj. Chaser jednom napustili opsesija trka?, potrebno je da preispita ono ?to moje srce i du?a zaista ?eli.

 

i trke, ?e poku?ati zaboraviti na umu strah u dubokom naklonost Chaser, shvatio sam da tra?e chaser na nivou du?e, mi ?emo se predaju ljubavi koja ne Koe.

 

? 2 osobe Chaser koji su izbegli u

 

trka? da pratimo razvoj na isti na?in, trke ?e ?ekati da se vrati ponovo u svoje originalne, ali je potrebno da se pove?a zuri u sebe u me?uvremenu. Me?utim, kako bi imali dovoljno da podignu svoje, mo?da neki ljudi misle da ne mogu biti ponovo sa dosta trka?a.

 

Me?utim, dvoje ljudi je blizanac du?a, mi ?emo nastaviti da se razvija na isti na?in u svakoj. Drugim rije?ima, u isto vrijeme i da se pozdravi duhovno bu?enje za pobolj?anje sebe dovoljno, ne treba tu da prebace javlja. Drugim rije?ima, dok ja ne mogu biti ponovo sa trke, ja sebe ne biti druga strana je ujedno i priprema je dovoljno.

 

bezuslovnu ljubav Neka ka oko
u petoj fazi nije samo svjestan bezuslovne ljubavi koja sipa u twin du?a stranke, sipa duboku naklonost i prema ljudima oko, sve tako?er vas ?e se tra?iti da oprosti. Naklonost, uskoro ?e postati mogu?e da se izazove rezonanciju blizanaca du?u. Bez po?urite

 

, znaju?i da je dvoje ljudi imaju potra?nje na svom nivou du?u svakom, trebalo bi da ponovim izvu?i zajedno dvoje ljudi Bogu.
U petoj fazi, ne samo svjesni bezuslovne ljubavi koja sipa u twin du?a stranke, sipa duboku naklonost i prema ljudima oko, tako?er ?e biti u obavezi da oprosti sve. Naklonost, uskoro ?e postati mogu?e da se izazove rezonanciju blizanaca du?u. Bez po?urite

 

, znaju?i da je dvoje ljudi imaju potra?nje na svom nivou du?u svakom, trebalo bi da ponovim izvu?i zajedno dvoje ljudi Bogu.
U petoj fazi, ne samo svjesni bezuslovne ljubavi koja sipa u twin du?a stranke, sipa duboku naklonost i prema ljudima oko, tako?er ?e biti u obavezi da oprosti sve. Naklonost, uskoro ?e postati mogu?e da se izazove rezonanciju blizanaca du?u. Bez po?urite

 

, znaju?i da je dvoje ljudi imaju potra?nje na svom nivou du?u svakom, trebalo bi da ponovim izvu?i zajedno dvoje ljudi Bogu.