Wr?~ Ru| p u p ? ?x~p~~u (p)? x'?|up

Wr?~ Ru| ptx?~ x t ? p|~ |

 

 

pt~u wv, {pq p}p [3500 u~ Free p~{?] t| {p~p? txu|?p ~p txru p{?, q|p x Dell, {pq tprutpp p ptpwwp ? }p pr~~ {w~psp. Wr?~ Ru|, p|u ? }, v~ pp txu|?p ~p trp }w~ ? wp~~, sp ~p, { {pw, ppq|?rp, {pq tprutpp p {pp~~u }w~ ? wp~~.

 

q|?x~{ Ru|, ? ~u w|? ? w pp, xp~ptp p} pt{p, p{? { prp ~prp{|~psp pttx ? ?x, p{pp, p|u rupst~p ru|}? }p|p t|, {? pt{pxrp { t{p tprup~p pqp ? s} ruu t r. R{~u~~

 

t~p~p tp, tp px xp?vt u} pp? p {?prp~~? ru pqu q ptx?~. Kp|? t~p~p tp p{pu, tp, {p|? ?~?~p ?~{p~p p, } pr?~~ ?~u? {p{r p| t?spsp ut p, ? ~p ~, {pq r~p tp xt~psp p~.

 

x'?|up u} {{p} ~p pu "x~p~~u (p)? pp sprp, , s t?~psp ~.

 

q|?x~{ Ru| ? ?

 

? tp }~p px~p }~pu pv, {p|?, {p|? ? x trpz~ tz

 

?}~? ptp, ? rp ?rutp}|u u ~p, pt~p{ upu ptw~~u. Kp|? } |?, tp {sp pp ~pptp|? ~pp|s?z, ~p{|pt, ~?{|? p} ~u p{p|? tp ps, pv ?~~??~ ~, p ~u , {-. Dp spsp p q| p{p|? p|rp u|p ~u q|p ptp spsp p{pxp|p, q, p ?vz pru~?.

 

? {p|? |?

 

q|?x~{ Ru| s~ rp{| {p ?~psp q{, qtxu ?w {pxp?, x tssp q{, } {p|? ? ?~ |txuz r?tpr~p x~ pqus? ?xtxu~~. Nu }wp {p~p|rp u, tp srp ptx?~ pt~ps }~p p}? p pqu, pp} rtx? tp Tsuppashi ?{pu p~vp, uu |txuz ? ~prp{|~psp pttx, {p|? u txu~~u ?~u p{p}p srp. T

 

? t?~p ? p~u

 

u p, tp ptx?~ pt pt~ps t?~p ? p~u. Dp ptx?~ x pt~} ? tprutpp ptx?~ pt~ps, } ?txu} ptx?~ tp pt~ps, {pq pr? xru~ t. Sp{?} ~p}, v~ pp{prp~ ~ ~u p{ Aragai p} p pqu.

 

up pt trpz~ Ru| x'?|up }}p~
q|?x~{ Ru| srp ?xru~ t v }}p~, {pq srp ptx?~ pt~ps ~p ?x?~? t p-xp px?? ? pq ptx?~ pt~ps, ~ ? tp ps ptq~pu. T s }}p~, p|u p{p}p pp }p {pp~~ x upsp s|t, p ~u |{? ~p z ptpru, , p} sp |q?} r?t, pvrp ? z|? p|?x~ ? s sp|pru, p|? tp}?~prp p? sp.

 

ptx?~ pt~} x~p~~u ru|}? x~p, pv, r p}puu ~pp|s? ? ptp, {? ~u }s q p|}pp~ x tpp}spz x}. Cp rut|p q p u, ptx?~ pt~ps ptrp ptx?~ pt~ps ? t. Nu{p |tx?, v~ p{p}p {pxp?, {pq p}|?rp pp|t pt p}?, p{?}?, { pt~p ~p ~uqp. Kp|? p} x upz pp{prp~ ~u{p~p|u}} tx??~} pv}, }ps}p, p|pru{ x'?|up t~p~pz tz.
Re sp q| q t{pxp} ps, ptx?~ pt~ps ptrp ptx?~ pt~ps ? t. Nu{p |tx?, v~ p{p}p {pxp?, {pq p}|?rp pp|t pt p}?, p{?}?, { pt~p ~p ~uqp. Kp|? p} x upz pp{prp~ ~u{p~p|u}} tx??~} pv}, }ps}p, p|pru{ x'?|up t~p~pz tz.
Re sp q| q t{pxp} ps, ptx?~ pt~ps ptrp ptx?~ pt~ps ? t. Nu{p |tx?, v~ p{p}p {pxp?, {pq p}|?rp pp|t pt p}?, p{?}?, { pt~p ~p ~uqp. Kp|? p} x upz pp{prp~ ~u{p~p|u}} tx??~} pv}, }ps}p, p|pru{ x'?|up t~p~pz tz.