Twin Seul v? z?if fiziki v?ziyy?ti

almaq ???n ?oxdan iki yol

 

 

b?l?n?r Twin Seul [3500 yen pulsuz qiym?tl?ndirm?] bir psixi real, nadir hallarda bu d?nyada qar??la?a bil?r. Twin Seul g?r?r v? h?min andan m?n?vi oyan?? ba? verir, hiss dig?r insanlarla tan?? zaman ayd?n f?rql?nir. ?z?n? bir olmaq avanslar m?rh?l? ay?rmaq k?s ?kiz Seul qeyd-??rtsiz sevgi r?qib t?k?r?k, bir m?n?vi Oyan?? t??viq v? t?r?find?n

 

v? ego at?l?r deyil.

 

bu m?dd?td? fiziki v?ziyy?td? bir d?yi?iklik s?b?b ola bil?r. Bu vaxt kimi dilxor ola bil?r, lakin s?b?b x?st?xanada h?yata ke?irilir olub n? ?yr?n? bilm?z. Bel? bir ?ey varsa, siz d? m?n?vi Oyan?? prosesi q?bul etm?lidir.

 

qar??la?ma ki, ba? verir m?n?vi Oyan?? il? ?kiz soul d?yi?ikliyi ba? verir, h?qiq?t?n m?xt?lif d?yi?iklikl?r fiziki v?ziyy?td? g?l?c?k ?

 

?kiz Seoul d?yi?iklik tez-tez

 

il? ba?l? be? duy?u g?r???b. M?s?l?n, siz, h?r ?eyi hissi sevimli qida d?yi?dirm?k v? kimi baxmaq v? ya f?rqli ?vv?lki, bir ?ox hallarda be? duy?u haqq?nda d?yi?dirm?k ?eyi e?itm?k bil?r.

 

? fiziki v?ziyy?ti v?

 

b?z?n bu d?yi?iklik fiziki v?ziyy?ti v? ruhi tarazl??? pozmaq ruh balans pozmaq ???n. H?m?inin he? bir s?b?b olmadan istinad v? ya bird?n yuxusuzluq tahri? v? ya olur s?b?biyl? m?n?vi Oyan?? pis v?ziyy?td? d? g?r?l? bil?r n?. Bundan ?lav?, qulaq z?ng v? i?tahs?zl?q d? ola bil?r v? ya n? kimi Dari bo?az v? sin? baxmayaraq x?st?lik oldu. Bundan ?lav?, ?ll?ri v? ayaqlar? bel? v? ya t??kil edil?n bulant? v? ya keylik kimi, bu, olduqca x?susi b?d?n site daha k?d?rli b?t?n b?d?n g?tirib ??xara bil?r ki, bir ne?? deyil.
of
da??lmas? ? x?susil? Cundari q?rib? hiss Kundalini Oyan??

 

z?if fiziki v?ziyy?ti v? ruhi balans almaq Bu iki Oyan?? ?z?rind? t?cr?b? s?b?b oldu?u ifad? edilir. bir ilan v? ya dragon kimi q?vr?la-q?vr?la biz q?vr?la-q?vr?la qalxd? hissi almaq bel vasit?sil? Oyan?? enerji a??q chakra d?n Kundalini o dem?kdir ki, Kundalini Oyan?? edir. arousal bozuklu?u s?b?b

 

bu Kundalini m?n?vi d?nyada q?za arousal s?b?b ki ?mumi, Kundalini sindromu adlan?r. ba?lay?r v? m?n?vi Oyan?? il? m?rh?l? getm?k bil?r bizim
?kiz soul cavab

 

m?n?vi Oyan?? iki ?zl?rin? biri olan bir prosesi vasit?sil? getm?k ???n qa??lmazd?r. Bunu etm?k ???n ba? verir Poor fiziki v?ziyy?ti, siz ba? gedir ki, bel?. chakra a??q Oyan?? bir Kundalini t?cr?b?li h?r k?s, tendensiya g?cl?nir ola bil?r.

 

bel? bir m?n?vi Oyan?? t?krar ged?n, bir s?mimi ?kiz soul sevgi olmaq ???n s?hn?y? bir add?m getm?k m?mk?n olacaq.
Ri qay?tmaq ged?n, bir s?mimi ?kiz soul sevgi olmaq ???n s?hn?y? bir add?m getm?k m?mk?n olacaq.
Ri qay?tmaq ged?n, bir s?mimi ?kiz soul sevgi olmaq ???n s?hn?y? bir add?m getm?k m?mk?n olacaq.