m?na Aura v? ?kiz Seul qar??lamaq ???n qar??la?ma

▼ (bir klik h?r?k?t) b?ndind?

 

bu s?hif? ?kiz soul cavab aura var? ???n qar??l?ql?
?kiz Seul CHECK
il? k?vr?k ?laq?l?r da??lma?a asan
m??yy?n anlay??? aradan qald?r?lmas? k?s c?lb etm?k Twin Soul yol

 

 

?oxdan, m?tl?q bu d?nya v? yax?n ?traf m?hit eyni h?mi?? ya?ay?r k?s b?l?n?r almaq ???n psychics ba?qa insan ?sl [3500 yen pulsuz qiym?tl?ndirm?] oldu no. Bu vaxt y?ks?k ?kiz soul cavab bil?r, lakin ?d?m?k ???n ?d?m?k ???n he? bir ola bil?r. bir

 

?kiz soul qar??la?madan zaman, m?nas? var daxil edilir. Bu g?n? q?d?r ego da ?vv?lki h?yat?nda ?ziyy?t yaralar, da??tmaq ???n deyil ?ahidi ya?ayan h?yat v? stereotipl?ri var ?ld? edildi. Bunlar iki ?zl?rin? Fusion qar??s?n? al?r. N?tic?d?, biz bu d?nyada hal Fusion ola bilm?z var.
Fusion
?kiz Seulda ???n, siz bir-birin? soul s?viyy?d? bir-birin? c?lb laz?md?r. b?y?k xo?b?xtlik hissi almaq ???n, h?yata, faydas?z anlay??? qald?r?laraq ?z?m? tutuldu o azad olunur, bu y?ks?k s?viyy?d? bir-birin? enerji tutmaq ???n vacibdir. aura b?zi

 

?kiz soul g?r??m?k ???n? bir
?kiz Seul qar??la?madan, o, bel? bir ?lam?t var deyilir.

 

? m?h?m ail? v? birt?h?r bo?anma zaman, sevgilisi v? yax?? dost dating

 

?ox il lover v? ya yax?n dostu, ail? v? bo?anma, siz m?nim h?yat kifay?t q?d?r a?r?l? hissl?r dadmaq ist?yir?m. Bu ??kild? ayr?lmas?, bel? h?yat sars?nt? kimi, ?kiz q?lbin taleyi il? g?r??m?k ???n he?-he?? olmu?dur.

 

? m?s?l?n, art?q da yaral? implantasiya edilmi? bir idman i?, b?y?k ya?ay?? d?y?r hiss etm?k ??tin olmu?dur i? itirm?k davam kimi ehtiras

 

n? itirm?k z?r?r hissi il? bir hadis? olduqda, siz Twin Seoul orada ona d?st?k olan kimi g?z qar??s?nda g?r?n?r bil?r.

 

s?rh?dind? Sama ? h?yat v? ?l?m Bailout

 

Bu s?rh?d h?yat v? ya ?l?m biri vasit?sil? g?z?n t?cr?b?si olsa da, ?ox q?za v? ya x?st?lik zaman g?r?, ?kiz soul cavab aura biridir. soul bu d?nyada yox olacaq f?vq?lad? v?ziyy?t sonra, bu da ba?qa soul konsert oldu?u kimi fikir olunacaq. qar??l?ql? q?lbind? c?lb stereotipl?ri
???n ?kiz soul qar??la?malar
???n
Bu y???lm?? m??yy?n konsepsiya v? ?vv?lki h?yat?nda ke?irir n? bu d?nya aradan qald?r?lmas? laz?md?r, CAN qald?r?ld?. h?yat a?r?l? t?cr?b? bel? bir anlay??? v? ?izilmelere da??tmaq, ?kiz Seul g?r??m?k ???n x?b?r?isi, o q?lbin qal?qlar? ya?amaq ???n oyanmaq bil?r.

 

?kiz Seul v? Fusing prosesi b?y?k imtahan g?lir, yaln?z xo?b?xt olmaq, he? vaxt deyil. probleml?r bir s?ra aradan qald?rmaq ???n ?yr?nm?k ???n, ??nki Lakin, q?lbin bir birincilik, iki b?l?n?r, bu soul da bir qaytar?r ???n a?r?l? bu qaydada da laz?m oldu?unu s?yl?yir.