Governing Board Members

 • Mr. Narinder Nayar – Chairman
 • Mr. Ashank Desai – Vice Chairman
 • Mr. Roger Pereira – Vice Chairman
 • Mr. Ashok Advani
 • Mr. Alok Gupta
 • Mr. Ashwini Kakkar
 • Mr. Ajit Nimbalkar
 • Mr. B. G. Deshmukh
 • Mr. D. M. Sukthankar
 • Mr. Gerson da Cunha
 • Mr. Gulam Vahanvaty
 • Mr. Jamshyd Godrej
 • Mr. Jamsheed Kanga
 • Mr. Kewal Handa
 • Mr. Keshub Mahindra
 • Mr. Nandan Maluste
 • Mr. Nasser Munjee
 • Mr. Noel Tata
 • Mr. Ranjan Kapur
 • Mr. S. M. Datta
 • Mr. S. Ramadori
 • Mr. V. S. Palekar
 • Mr. Vijay Meghani
 • Mr. Gul Kriplani
 • Mr. Nitin Paranjpe